Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie

ul.Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-62-56
fax. (22) 827-76-71

Kierunek: Filologia rosyjska - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Filologia Rosyjska (z językiem angielskim, niemieckim lub hiszpańskim)
Studia przeznaczone są dla osób, które chciałyby dobrze poznać język rosyjski oraz literaturę, kulturę i historię rosyjskiego obszaru językowego. Studenci mają do dyspozycji materiały dydaktyczne opracowane przez pracowników naukowych Wszechnicy Polskiej i uczelni rosyjskich. Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy m.in. w placówkach oświatowych (nauczanie języka rosyjskiego), w instytucjach związanych z turystyką i hotelarstwem, jak również w urzędach administracji publicznej w Polsce i za granicą oraz innych instytucjach, gdzie wymagana jest znajomość języków obcych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawą przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kandydaci rejestrowani są zgodnie z kolejnością zgłoszeń (obowiązują limity przyjęć).

Dokumenty niezbędne do zapisu na studia:

- podanie o przyjęcie na studia
- oświadczenie o odpłatności za studia
- świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie) oraz kserokopia składanego dokumentu
- świadectwo ukończenia szkoły średniej ( oryginał, odpis, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie) oraz kserokopia składanego dokumentu
- 4 zdjęcia legitymacyjne
- kserokopia dowodu osobistego
- potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni
Dokumenty należy złożyć w Dziale Rekrutacji.

Indeks i legitymację student WSZECHNICY POLSKIEJ otrzymuje po złożeniu kompletu dokumentów, wniesieniu opłat, podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za studia, złożeniu ślubowania i immatrykulacji

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa: 150 zł;
Czesne za rok studiów: 4.300 zł, raty miesięczne 10 x 430 zł