Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie

ul.Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-62-56
fax. (22) 827-76-71

Kierunek: Filologia rosyjska - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Filologia reprezentuje wysoku poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz posiada ogólną znajomość literatury, kultury i historii obszaru językowego wybranego języka i ogólne wykształcenie językoznawcze. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wiadomości o języku, literaturze, historii i kulturze danego obszaru językowego oraz wiedzę na temat metodyki nauczania tego języka obcego. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach kulturalnych i badawczych, firmach handlowych i turystycznych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka specjalności, obyczajów i kultury danego obszaru językowego

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studia magisterskie na kierunku Filologia są przeznaczone są dla osób, które:
posiadają dyplom ukończenia studiów filologicznych I stopnia w zakresie języka specjalności, na którą się ubiegają;
posiadają dyplom ukończenia dowolnego kierunku studiów z potwierdzoną znajomością języka w zakresie specjalności, na którą się ubiegają, na poziomie C1 (wymagany certyfikat);
posiadają dyplom ukończenia dowolnego kierunku studiów bez potwierdzonej znajomości języka na poziomie C1 (z kandydatem przeprowadzany jest sprawdzian językowy).

Dokumenty niezbędne do zapisu na studia II stopnia:
- dyplom ukończenia studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z kserokopią);
- oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (wraz z kserokopią);
- podanie o przyjęcie na studia;
- oświadczenie o odpłatności za studia;
- 4 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 35x45 mm;
- kserokopia dowodu osobistego;
- potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni
certyfikat językowy

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa: 150 zł;
Czesne za rok studiów: 4.800 zł, raty miesięczne 10x 480 zł