Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie

ul.Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-62-56
fax. (22) 827-76-71

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Opis kierunku

AAzwiń
Kształcenie na tym kierunku przygotowuje specjalistów do pracy i służby w organach i instytucjach publicznych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w kraju.
Uzyskana wiedza i umiejetności pozwalaja absolwentowi tego kierunku na prawidłową analizę i ocenę zjawisk związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ludności w skali lokalnej, regionalnej i globalnej oraz podejmowanie skutecznych działań w sytuacjach zagrożeń, m.in. kataklizmów naturalnych, przestępczosci, zamachów terrorystycznych, ekscesów chuligańskich, cyberprzestępczości i zdarzeń losowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawą przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kandydaci rejestrowani są zgodnie z kolejnością zgłoszeń (obowiązują limity przyjęć).

Dokumenty niezbędne do zapisu na studia:

- podanie o przyjęcie na studia
- oświadczenie o odpłatności za studia
- świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie) oraz kserokopia składanego dokumentu
- świadectwo ukończenia szkoły średniej ( oryginał, odpis, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie) oraz kserokopia składanego dokumentu
- 4 zdjęcia legitymacyjne
- kserokopia dowodu osobistego
- potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni
Dokumen.ty należy złożyć w Dziale Rekrutacji.

Indeks i legitymację student WSZECHNICY POLSKIEJ otrzymuje po złożeniu kompletu dokumentów, wniesieniu opłat, podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za studia, złożeniu ślubowania i immatrykulacji

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa: 150 zł;
Czesne za rok akademicki: 3.800 zł, raty miesięczne 10 x 380 zł