Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie

ul.Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-62-56
fax. (22) 827-76-71

Kierunek: Finanse i rachunkowość

Opis kierunku

AAzwiń
Finanse i Rachunkowość
Program studiów zakłada uniwersalność kształcenia, pozwalającą absolwentom poszukiwać satysfakcjonujących dla siebie miejsc pracy w różnych podmiotach gospodarki narodowej i w różnych miejscach ich wewnętrznej hierarchii organizacyjnej. Studenci, obok podstawowych przedmiotów ekonomicznych (dających im standardowe narzędzia analizy ekonomicznej) zdobywają wiedzę z przedmiotów ściśle finansowych, jak podstawy finansów, bankowość, system bankowy w Polsce i UE, zarządzanie rynkiem, rynki pieniężne i kapitałowe, giełda i inne. Ważną częścią edukacji jest poznawanie narzędzi analizy finansowej i służących tej analizie materiałów. Studenci uczą się więc nowoczesnych metod i technik analizy finansowej oraz nabywają umiejętności interpretacji danych z dokumentów i sprawozdań finansowych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawą przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kandydaci rejestrowani są zgodnie z kolejnością zgłoszeń (obowiązują limity przyjęć).

Dokumenty niezbędne do zapisu na studia:

- podanie o przyjęcie na studia
- oświadczenie o odpłatności za studia
- świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie) oraz kserokopia składanego dokumentu
- świadectwo ukończenia szkoły średniej ( oryginał, odpis, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie) oraz kserokopia składanego dokumentu
- 4 zdjęcia legitymacyjne
- kserokopia dowodu osobistego
- potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni
Dokumenty należy złożyć w Dziale Rekrutacji.

Indeks i legitymację student WSZECHNICY POLSKIEJ otrzymuje po złożeniu kompletu dokumentów, wniesieniu opłat, podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za studia, złożeniu ślubowania i immatrykulacji

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa: 150 zł;
Czesne za rok studiów: 3.800 zł, raty miesięczne: 10 x 380 zł