Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie

ul.Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-62-56
fax. (22) 827-76-71

Kierunek: Pedagogika - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przygotowują absolwentów do pracy edukacyjno-wychowawczej oraz opiekuńczej w szkolnictwie, placówkach oświatowo-wychowawczych, w zakładach pracy, w poradnictwie.Umożliwia ją zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej , historyczno-filozoficznej, psychologicznej i socjologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształcenia własnej roli zawodowej i wszechstronnego rozwoju osobowości.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawą przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kandydaci rejestrowani są zgodnie z kolejnością zgłoszeń (obowiązują limity przyjęć).

Dokumenty niezbędne do zapisu na studia:

- podanie o przyjęcie na studia
- oświadczenie o odpłatności za studia
- świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie) oraz kserokopia składanego dokumentu
- świadectwo ukończenia szkoły średniej ( oryginał, odpis, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie) oraz kserokopia składanego dokumentu
- 4 zdjęcia legitymacyjne
- kserokopia dowodu osobistego
- potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni
Dokumenty należy złożyć w Dziale Rekrutacji.

Indeks i legitymację student WSZECHNICY POLSKIEJ otrzymuje po złożeniu kompletu dokumentów, wniesieniu opłat, podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za studia, złożeniu ślubowania i immatrykulacj

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa: 150 zł;
Czesne za rok studiów: 3.800 zł, 10 x 380 zł