Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 8487011, (61) 8487522
fax. (61) 846-67-16
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Opis uczelni

AAzwiń
Uniwersytet przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to druga uczelnia przyrodnicza w kraju. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.

W swej misji nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu – Augusta hrabiego Cieszkowskiego - znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej.

Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży, w szczególności do wymogów rynku pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatyczną i społeczną.

Dużą popularnością od lat cieszą się: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, leśnictwo, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, ekoenergetyka oraz architektura krajobrazu a szczególnie: weterynaria i dietetyka. W odpowiedzi na potrzeby otoczenia gospodarczego uruchomiono nowe kierunki na studiach pierwszego stopnia: inżynierię biotworzyw, inżynierię rolniczą. A na studiach drugiego stopnia: analitykę żywności i neurobiologię – studia interdyscyplinarne.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci łącznie blisko 11 tysięcy studentów na 26 kierunkach studiów pierwszego stopnia i 24 kierunkach studiów drugiego stopnia. Atutem naszego kształcenia jest to, że większość kierunków kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego „inżynier”. Wyjątkiem jest architektura krajobrazu, po której absolwent otrzymuje tytuł „inżynier architektury krajobrazu” oraz weterynaria, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich, która kończy się uzyskaniem tytułu „lekarz weterynarii”. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest podjęcie dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną i zakładami doświadczalnymi, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych. Uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (akademiki, stołówka). Studenci mają liczne możliwości rozwoju własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych.

Działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży, tworzą uczelnię przyjazną studentom.

Lokalizacja uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – znajduje się w obrębie Sołacza, będącego częścią naszego miasta. Siedziba władz Uczelni (Rektorat i Dziekanaty) mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28

Oferta edukacyjna uczelni

AAzwiń

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 • Biotechnologia*
 • Ekoenergetyka
 • Informatyka i agroinżynieria
 • Ochrona środowiska*
 • Rolnictwo
 • Technika rolnicza i leśna

Wydział Leśny

 • Leśnictwo

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 • Biologia* o specjalności: biologia stosowana
 • Turystyka i rekreacja o specjalności: agroturystyka
 • Weterynaria*
 • Zootechnika

Wydział Technologii Drewna

 • Projektowanie mebli
 • Technologia drewna
 • Inżynieria biotworzyw

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 • Architektura krajobrazu
 • Ogrodnictwo
 • Medycyna roślin

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 • Dietetyka
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Towaroznawstwo* o specjalności: zarządzanie jakością żywności

Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

 • Gospodarka przestrzenna
 • Inżynieria i gospodarka wodna
 • Inżynieria środowiska

Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 • Ekonomia o specjalności: ekonomika gospodarki żywność.
 • Finanse i rachunkowość
 • Polityka społeczna

* wyłącznie studia stacjonarne

Zasady rekrutacji

Studia I stopnia

Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:

 • 1)wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku Weterynaria z dwóch przedmiotów ) - stanowiąca 80% punktów
 • 2)wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego - 20% punktów.

Kandydaci na kierunek Projektowanie mebli przed postępowaniem kwalifikacyjnym są zobowiązani zdać egzamin z rysunku odręcznego, potwierdzający predyspozycje graficzne.

Z w/w egzaminu zwolnieni będą kandydaci posiadający zaświadczenie o pozytywnej kwalifikacji z rysunku odręcznego wydane w latach 2014-2015 przez uczelnię publiczną.

Studia II stopnia

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie), przy czym:

 • 75% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu/testu lub rozmowy, weryfikujących efekty kształcenia określone dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia,
 • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia.

Zakres egzaminu/testu kwalifikacyjnego na kierunek studiów i wykaz kierunków pokrewnych są podawane do wiadomości publicznej na stronie internetowej wydziału nie później niż miesiąc przed terminem rejestracji.

Na kierunek Architektura krajobrazu mogą być przyjęci wyłącznie kandydaci posiadający tytuł zawodowy „inżynier architekt krajobrazu” lub „inżynier architekt”.

Studia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub absolwenci studiów licencjackich po uzupełnieniu efektów inżynierskich z zakresu danego kierunku kształcenia. Uczelnia może prowadzić zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia, na zasadach odpłatności.

Kwalifikacja na specjalność i/lub specjalizację magisterską następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyniki postępowania kwalifikacyjnego oraz udokumentowane zainteresowania kandydata.

2. Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia z angielskim językiem wykładowym będzie prowadzona na następujące kierunki:

 • Ekonomia
 • Inżynieria środowiska
 • Leśnictwo
 • Ogrodnictwo
 • Rolnictwo
 • Technologia żywności i żywienie człowieka.
 • Zootechnika

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie podanym do wiadomości publicznej nie później niż miesiąc przed początkiem rejestracji.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie uczelni.

Warto wiedzieć

AAzwiń

Praktyki studenckie

Integralną częścią studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest praktyka zawodowa, realizowana zgodnie ze standardami kształcenia oraz programem studiów. Praktyki organizowane są zarówno w kraju i poza granicami (min. w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Niemczech, Szwajcarii, Australii oraz w Stanach Zjednoczonych). W zależności od kierunku studiów, praktyki realizowane są w przedsiębiorstwach, organach administracji państwowej, gospodarstwach rolnych, placówkach służby zdrowia lub w innych jednostkach organizacyjnych. Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego dla osób chętnych, którzy chcą zdobyć doświadczenie i wiedzę zgodną z kierunkiem studiów lub w całkiem innej dziedzinie udziela pomocy w organizacji praktyk nadobowiązkowych.

Organizacje studenckie

Samorząd Studencki

Organizacja Studencka zrzeszająca studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z różnych wydziałów, kierunków i specjalności. Współuczestniczy w podejmowaniu uchwał przez organy uczelni. Organizuje Juwenalia, Agronalia, Otrzęsiny, Andrzejki oraz wiele innych imprez cyklicznych i spotkań studenckich.

NZS

Niezależne Zrzeszenie Studentów to organizacja, która narodziła się w burzliwych latach PRLu. Głównymi projektami realizowanymi przez NZS to Wampiriada, Drogowskaz Kariery, Studencki Nobel, ale nie tylko.

AZS

Działalność sportowa Akademickiego Związku Sportowego polega głównie na treningach oraz udziale w zawodach sportowych. Członkowie sekcji Klubu Uczelnianego AZS reprezentują uczelnię w rozgrywkach sportowych w wielu dyscyplinach.

"Łany"

Zespół Pieśni i Tańca Łany od 35 lat zachwyca i odnosi sukcesy na całym świecie. Podstawowym obszarem twórczości zespołu jest polski folklor taneczno - muzyczny. Członkami zespołu są w większości studenci Uniwersytetu Przyrodniczego jak również innych poznańskich uczelni.

"Venator"

Zespół trębaczy Myśliwskich "Venator" Studentów Wydziału Leśnego wykonuje muzykę myśliwską. Dorobek artystyczny "Venatora" to liczne koncertowania, oprawa mszy Hubertowskiej jak również biesiadowanie. Jest jedną z najbardziej utytułowanych grup tego typu w Polsce.

"Coro da Camera"

Chór od 16 lat śpiewem świętuje uroczystości uczelniane, odnosi sukcesy na festiwalach i konkursach krajowych i zagranicznych. Wykonywany repertuar obejmuje różne style i formy muzyczne.

"Pod Prąd"

Ruch akademicki "Pod Prąd" jest studencką organizacją chrześcijańską. Działa w kilkunastu miastach akademickich Polski. Zrzesza on katolickich i protestanckich studentów. Organizacja zajmuje się również prenumeratą magazynu "Płyń Pod Prąd - STARTER".

Współpraca z zagranicą

Uniwersytet bierze czynny udział w programach międzynarodowych: LLP Erasmus, Leonardo da Vinci, COST, EURIFOREST, Programach ramowych UE. Intensywnie rozwija działalność edukacyjną i badawczą z parterami krajów UE i z nią stowarzyszonych. W Uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu Punktów (ECTS), dzięki któremu jest możliwa wymiana studentów na poziomie krajowym i międzynarodowym. Działa program MostAR, w którego ramach studenci od drugiego roku studiów mogą studiować przez semestr lub rok w innej polskiej uczelni rolniczej lub przyrodniczej.

Działalność pozadydaktyczna

Student Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nie samą nauką żyje. Uczestniczy aktywnie w 17 sekcjach Akademickiego Związku Sportowego, ma do wyboru udział w obozach jeździeckich, narciarskich i żeglarskich. Odbywa treningi na obiektach własnych - w nowoczesnej oddanej do użytku w 2008 roku hali sportowej oraz na czterech kortach tenisowych. Bierze też udział w rozgrywkach sportowych, w których odnosi liczne sukcesy: należą do nich między innymi Akademickie Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski, Turnieje międzywydziałowe oraz międzyuczelniane.

Swoje zdolności i zamiłowania rozwija w 17 kołach naukowych: Koło Naukowe Architektów krajobrazu, Biotechnologów, Botaników, Dietetyków, Ekonomistów Agrobiznesu, Gospodarki Przestrzennej, Informatyków, Inżynierii Rolniczej, Inżynierów Środowiska, Leśników, Młodych Menedżerów, Ochrony Środowiska, Ogrodników, Rolników, Zootechników i Biologów, Technologów Drewna, Technologów Żywności, działających przy każdym Wydziale. Podstawową formą ich działalności są obozy naukowe takie jak "Ochrona Przyrody w Słowińskim Parku Narodowym" i inne. Student swoje badania i obserwacje prezentuje na corocznie organizowanej Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych oraz sesjach ogólnopolskich i międzynarodowych np. Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Do cieszących się dużym zainteresowaniem są Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Międzynarodowe Zawody Leśników, konferencja INTERFOB, spływy kajakowe, wyjazdy edukacyjne. Na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadza się szkolenia "Stwórz swój biznes", "Inwestowanie bez tajemnic", także szkolenia o tematyce giełdowej.

Galeria

zwiń