Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 8487011, (61) 8487522
fax. (61) 846-67-16
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ochrona przyrody

Wydział: Wydział Leśny

Opis kierunku

AAzwiń
Ochrona przyrody - studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra ochrony przyrody. Studia dedykowane są przede wszystkim absolwentom studiów I stopnia kierunków: leśnictwo, biologia i ochrona przyrody. Student zdobywa wiedzę o różnorodności biologicznej, jej zagrożeniach i sposobach ochrony. Nabywa umiejętności sporządzania i merytorycznej oceny dokumentacji, ekspertyz, planów i zadań ochronnych.
Absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy w: regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, jednostkach Lasów Państwowych, parkach narodowych, zarządach oraz zespołach parków krajobrazowych, jednostkach zajmujących się sporządzaniem planów ochrony przyrody zadań ochronnych dla obiektów ochrony obszarowej (biura urządzania lasu, biura projektów przyrodniczych itd.) oraz jednostkach administracji publicznej: urzędach miejskich, gminach (np. w wydziałach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska), wojewódzkich (inspektoraty ochrony środowiska) oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera.
Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne na kierunek Ochrona środowiska odbędzie się według następującej zasady:
1)75% limitu miejsc na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie). Do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
2)uzupełnienie limitu na podstawie wyników egzaminu/testu kwalifikacyjnego w zakresie ustalonym przez radę wydziału. Do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub innego.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Bliższe szczegóły po adresem : http://rekrutacja.puls.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Bliższe szczegóły po adresem : http://rekrutacja.puls.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: (61) 848-70-98, Milicz Ośrodek Zamiejscowy (61) 848-70-99
leśnictwo

www.up.poznan.pl/wles
e-mail: dziekles@up.poznan.pl