Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 8487011, (61) 8487522
fax. (61) 846-67-16
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Weterynaria - studia jednolite magisterskie

Wydział: Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Opis kierunku

AAzwiń
Weterynaria jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym, trwają 11 semestrów. Kierunek umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego lekarza weterynarii, pogłębienie wiedzy z zakresu nauk podstawowych i zdobycie specjalistycznych umiejętności umożliwiających wykonywanie zawodu w zakresie profilaktyki weterynaryjnej, diagnostyki i terapii oraz wykonywanie zabiegów chirurgicznych z uwzględnieniem zasad etyki i deontologii weterynaryjnej. Umożliwia absolwentom sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad ochroną zdrowia publicznego, środowiska i zdrowia zwierząt, wykonywanie badań laboratoryjnych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:
1. wyników egzaminu maturalnego (nowa matura) na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym lub egzaminu dojrzałości (stara matura) części pisemnej i ustnej z dwóch przedmiotów kierunkowych (biologia i chemia), stanowiąca po 40% punktów - każdy,
2. wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy), albo części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości (ocena lepsza) 20% punktów. W przypadku kandydata, który na egzaminie dojrzałości nie zdawał języka obcego w punktacji uwzględniona zostanie ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Bliższe szczegóły po adresem : http://rekrutacja.puls.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Bliższe szczegóły po adresem : http://rekrutacja.puls.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: (61) 848-71-04, 848-72-44
biologia, turystyka i rekreacja, weterynaria, zootechnika

www.jay.up.poznan.pl
e-mail: dziekanat-student@jay.up.poznan.pl