Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 8487011, (61) 8487522
fax. (61) 846-67-16
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Medycyna roślin

Wydział: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Opis kierunku

AAzwiń
Medycyna roślin - studia stacjonarne stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Kierunek umożliwia pozyskanie wiedzy, umiejętności, kompetencji, uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu lekarza roślin. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: botanika, chemia ogólna i organiczna, matematyka - podstawy statystyki, fizyka z elementami biofizyki, ekologia i ochrona środowiska, wiedza ekonomiczno-prawna, wirusologia i bakteriologia, biochemia, genetyka i hodowla roślin.
Absolwent posiada dobrą znajomość czynników sprawczych chorób: wirusy, bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy fitopatogeniczne, rozeznanie w zagrożeniach ze strony szkodników roślin: nicienie, pajęczaki, owady, ślimaki, ptaki i ssaki oraz chwastów. Umiejętność diagnozowania chwastów, sprawców chorób roślin i szkodników, a także dobierania właściwych, bezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego metod i środków do ich ograniczania lub zapobiegania. Jest przygotowany do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw i firm zajmujących się doradztwem w zakresie ochrony roślin, pracy w placówkach służb doradczych i ochrony roślin oraz jednostkach naukowo-badawczych, uczelniach i instytucjach naukowych oraz szkolnictwie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:
1)wyników egzaminu maturalnego (nowa matura) na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym lub egzaminu dojrzałości (stara matura) części pisemnej i ustnej z jednego wybranego przedmiotu kierunkowego (biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie), stanowiąca 80% punktów,
2)wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy), albo części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości (ocena lepsza) 20% punktów. W przypadku kandydata, który na egzaminie dojrzałości nie zdawał języka obcego w punktacji uwzględniona zostanie ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Bliższe szczegóły po adresem : http://rekrutacja.puls.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Bliższe szczegóły po adresem : http://rekrutacja.puls.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: (61) 848-71-05, 848-70-51
architektura krajobrazu, medycyna roślin, ogrodnictwo

www.up.poznan.pl/wogr
e-mail: wdzogr@up.poznan.pl