Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 8487011, (61) 8487522
fax. (61) 846-67-16
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Studium Podyplomowe ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Kategoria: Architektura i urbanistyka

Czas trwania (semestry): 4
Wydział: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Opis kierunku

AAzwiń
CELE I ZADANIA STUDIUM
Celem Studium Podyplomowego jest pogłębienie, aktualizacja i poszerzenie wiedzy słuchaczy w zakresie architektury krajobrazu oraz specjalistyczne przygotowanie do projektowania i urządzania trenów zieleni, kształtowania krajobrazu w planowaniu przestrzennym, prowadzenia badań krajobrazowych, rewaloryzacji zabytkowych założeń, rekultywacji krajobrazu, a także podejmowania decyzji w gospodarce przestrzennej.
Program Studium obejmuje: prezentację koncepcji naukowych, metod i narzędzi projektowania, ochrony i planowania krajobrazu w różnych skalach (założenia parkowe, ogrody, obszary zurbanizowane, tereny wiejskie, tereny rekreacyjne, wielkoprzestrzenne struktury krajobrazowe); przedstawienie uwarunkowań planowania, projektowania i ochrony krajobrazu (prawnych, przyrodniczych, społecznych, kulturowych). W odpowiedzi na aktualne trendy w dziedzinie architektury krajobrazu oraz zapotrzebowanie społeczne, zostaną również zaprezentowane współczesne koncepcje ochrony krajobrazów historycznych, rewitalizacji obszarów wiejskich i zurbanizowanych oraz programy i projekty ochrony krajobrazu w wymiarze europejskim.

SŁUCHACZE STUDIUM
Studium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych problematyką kształtowania, pielęgnacji i ochrony krajobrazu. Dotyczy to zarówno osób już związanych z projektowaniem i urządzaniem terenów zieleni, planowaniem przestrzennym, projektowaniem architektonicznym i urbanistycznym, jak również tych, które zamierzają podjąć taką działalność w przyszłości. Studium adresowane jest także do osób, zarządzających zasobami krajobrazu, a więc do przedstawicieli samorządów terytorialnych wszystkich szczebli, pracowników służb zajmujących się ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz gospodarką przestrzenną.

Słuchaczami studium mogą zostać absolwenci studiów wyższych kierunków związanych z wyżej przedstawioną problematyką, w tym.: architektonicznych (architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne, architektura wnętrz), technicznych (budownictwo, inżynieria środowiska), przyrodniczych (biologia, geografia), rolniczych, ogrodniczych, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, humanistycznych (etnologia, historia sztuki, konserwacja zabytków) oraz absolwenci studiów wyższych innych kierunków, wykazujący zainteresowanie problematyką ochrony i kształtowania krajobrazu. Liczba uczestników Studium: 25 osób.

WYKŁADOWCY
Wykładowcami Studium będą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także uznani specjaliści z innych uczelni (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska) oraz instytucji, związanych z projektowaniem architektoniczno-budowlanym i planowaniem przestrzennym.


Tel: 61-8487959, archkraj@up.poznan.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Termin składania dokumetów 6.01.2014r. - 31.01.2014 r (termin nieprzekraczalny).

1. Kwestionariusz osobowy - do pobrania
2. Podanie z uzasadnieniem wyboru studium
3. Odpis dyplomu, lub poświadczona kopia dyplomu
4. Dowód opłaty rekrutacyjnej w kwocie 50 zł
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań Na konto nr: 29 1090 1362 0000 0000 3601 78 94
Tytuł wpłaty: 293.62.465 - VI Edycja

Przewidywana jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na Studium Podyplomowe - Architektura Krajobrazu, o terminie kandydaci informowani są mailowo.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Terenów Zieleni
i Architektury Krajobrazu - Nowa Plomba III piętro pokój nr 301
lub wysyłać na adres:
ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
z dopiskiem Studium Podyplomowe

Kontakt:

Tel: 61-8487959, archkraj@up.poznan.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Bliższe szczegóły po adresem : http://rekrutacja.puls.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Bliższe szczegóły po adresem : http://rekrutacja.puls.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: (61) 848-71-05, 848-70-51
architektura krajobrazu, medycyna roślin, ogrodnictwo

www.up.poznan.pl/wogr
e-mail: wdzogr@up.poznan.pl