Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 8487011, (61) 8487522
fax. (61) 846-67-16
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Medycyna roślin - studia magisterskie

Wydział: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Opis kierunku

AAzwiń
Medycyna roślin - studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry, studia niestacjonarne 4 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek oferuje kształcenie w ramach 3 specjalizacji: ochrona roślin ogrodniczych; ochrona roślin rolniczych; ochrona lasu.
Absolwent zdobywa wiedzę ogólnoprzyrodniczą, gruntowne podstawy produkcji roślin ogrodniczych i rolniczych oraz gospodarki leśnej. Ma szeroką znajomość problematyki fitosanitarnej. Jest w szczególności przygotowany do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw i firm zajmujących się doradztwem w zakresie medycyny roślin uprawnych i ekosystemów leśnych, dystrybucją środków ochrony roślin. Do pracy w administracji różnego szczebla, jednostkach naukowo-badawczych, uczelniach i instytucjach naukowych oraz w szkolnictwie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera.
Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne na kierunek Ochrona środowiska odbędzie się według następującej zasady:
1)75% limitu miejsc na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie). Do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
2)uzupełnienie limitu na podstawie wyników egzaminu/testu kwalifikacyjnego w zakresie ustalonym przez radę wydziału. Do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub innego.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Bliższe szczegóły po adresem : http://rekrutacja.puls.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Bliższe szczegóły po adresem : http://rekrutacja.puls.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: (61) 848-71-05, 848-70-51
architektura krajobrazu, medycyna roślin, ogrodnictwo

www.up.poznan.pl/wogr
e-mail: wdzogr@up.poznan.pl