Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 8487011, (61) 8487522
fax. (61) 846-67-16
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Opis kierunku

AAzwiń
Technologia żywności i żywienie człowieka studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia trwają 3 semestry. Program obejmuje przedmioty chemiczno-biologiczne, inżynieryjne i społeczno-ekonomiczne, przygotowujące absolwentów w zakresie surowców i przetwarzania artykułów żywnościowych, organizacji i kierowania zakładami przetwórczymi, kontroli i przebiegu procesów technologicznych. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, chemia, biofizyka, biochemia i mikrobiologia żywności, biotechnologia, inżynieria procesowa, analiza żywności, żywienie człowieka, podstawy dietetyki, higieny i toksykologii.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci kandydaci z tytułem zawodowym magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym.
Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne na kierunek Biologia odbędzie się według następującej zasady:
1)75% limitu miejsc absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
2)uzupełnienie limitu na podstawie wyników egzaminu/testu kwalifikacyjnego w zakresie ustalonym przez radę wydziału. Do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub innego,
3)dziekan może podjąć decyzję o nieprzeprowadzeniu ww. egzaminu/testu kwalifikacyjnego dla absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub pokrewnego. kierunki pokrewne określa rada wydziału.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Bliższe szczegóły po adresem : http://rekrutacja.puls.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Bliższe szczegóły po adresem : http://rekrutacja.puls.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: (61) 848-70-95, 848-70-97
dietetyka, towaroznawstwo, technologia żywności i żywienie człowieka

www.up.poznan.pl/wnoziz
e-mail: wtz_dz@up.poznan.pl