Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul.Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 368-07-89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Finanse i rachunkowość - studia magisterskie

Wydział: Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent studiów II stopnia kierunku Finanse i rachunkowość posiada zaawansowaną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Rozumie występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz potrafi nim zarządzać. Potrafi on również przeprowadzić analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski. Absolwent kierunku; Finanse i rachunkowość jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym i prowadzenia działalności doradczej oraz do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. Jest przygotowany do pracy w charakterze analityka finansowego (standard CFA), doradcy inwestycyjnego, zarządzającego ryzykiem, maklera giełdowego, osobistego doradcy finansowego, dyrektora finansowego przedsiębiorstwa, osoby odpowiedzialnej za finanse i rachunkowość organizacji o charakterze gospodarczym i publicznym. Jest również przygotowany do pracy jako: główny księgowy, samodzielny księgowy, doradca podatkowy, audytor, biegły rewident, controller, specjalista ds. rachunkowości zarządczej. Absolwent ma także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Program studiów II stopnia to przedmioty obejmujące treści podstawowe (Polityka pieniężna, Rachunkowość zarządcza, Portfel inwestycyjny*) oraz przedmioty obejmujące treści kierunkowe, w tym: Instytucje finansowe w systemie prawnym, Rachunek kosztów, Standardy sprawozdawczości finansowej, Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Rachunkowość finansów publicznych, Finanse międzynarodowe, Bankowość elektroniczna, Ubezpieczenia społeczne i emerytalne, Planowanie finansowe, Analiza instrumentów finansowych, Rachunkowość podatkowa, Sprawozdawczość wewnętrzna i Zarządzanie strategiczne oraz przedmioty specjalnościowe.
* przedmioty wymagane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Muszą znajdować się w każdym programie studiów II stopnia, w każdej Uczelni uprawnionej do prowadzenia tego typu studiów.

specjalności oferowane na kierunku Finanse i rachunkowość na II stopniu:

- Doradca finansowy,
- Menedżer finansowy,
- Rynek nieruchomości,
- Analityka finansowa i zarządzanie ryzykiem,
- Rachunkowość zarządcza i controlling,
- Audyt finansowy i podatkowy,
- Rachunkowość instrumentów finansowych i zabezpieczeń,
- Rachunkowość eurospółek.

Specjalność Doradca finansowy. Program nauczania tej nowoczesnej specjalności przygotowuje do zawodu doradcy finansowego, zajmującego się planowaniem finansowym małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. W ramach tej specjalności przyszli absolwenci otrzymują wiedzę w zakresie metod podejmowania decyzji finansowych i metod planowania finansowego, jak również w zakresie marketingu usług finansowych, negocjacji i etyki doradcy finansowego. Wiedza ta jest wykorzystywana w pośrednictwie finansowym, które obejmuje usługi bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne, podatkowe, zarządzania ryzykiem i finansowania. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w firmach doradczych i pośrednictwa w zakresie różnych usług finansowych, jak również w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec.

Specjalność Menedżer finansowy. Program tej szerokiej specjalności obejmuje zagadnienia przygotowujące do zawodu zarządzającego finansami w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, samorządach lokalnych i służbach publicznych. W programie nacisk skierowany jest na procesy decyzyjne, z uwzględnieniem cech wspólnych i specyficznych finansów przedsiębiorstw, instytucji finansowych, samorządów lokalnych i służb publicznych. Omawiane są problemy analizy rynku kapitałowego, badania i oceny ryzyka finansowego, podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Zdobyta przez absolwentów wiedza umożliwia uzyskanie licencji maklera i doradcy finansowego. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w kadrach zarządzających międzynarodowych i polskich przedsiębiorstw, jednostek sektora publicznego oraz instytucji finansowych. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Bogumił Bernaś.

Specjalność Rynek nieruchomości. Program nauczania tej specjalności obejmuje wiedzę niezbędną do obsługi szeroko rozumianych uczestników rynku nieruchomości, zwłaszcza w zakresie: analiz i prognoz dotyczących rynku nieruchomości, oceny opłacalności inwestycji w nieruchomości, doradztwa przy zakupie, sprzedaży oraz wycenie nieruchomości, zarządzania i administrowania nieruchomościami. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w następujących instytucjach: firmy deweloperskie, inwestorzy prywatni i instytucjonalni, banki i instytucje finansujące rynek nieruchomości, kancelarie rzeczoznawców majątkowych, instytucje zarządzające nieruchomościami, urzędy rządowe i samorządowe gospodarujące nieruchomościami. Absolwenci tej specjalności mogą się ubiegać, o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga.

Specjalność Analityka finansowa i zarządzanie ryzykiem. Program nauczania tej nowej i dynamicznie rozwijającej się specjalności obejmuje wiedzę z zakresu nowoczesnej analizy danych finansowych dotyczących zarówno rynków finansowych, jak i podmiotów gospodarczych: instytucji finansowych i przedsiębiorstw. Omawiane metody dotyczą podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz analizy i zarządzania ryzykiem. Program realizowany w ramach specjalności jest zaprojektowany na podstawie rozwiązań stosowanych w krajach rozwiniętych i oferuje zagadnienia niezbędne do uzyskania uznanych na świecie standardów: analityka finansowego (CFA Chartered Financial Analyst) oraz zarządzającego ryzykiem (PRM Professional Risk Manager), jak również polskich certyfikatów maklera i doradcy inwestycyjnego. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych: bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach emerytalnych czy funduszach inwestycyjnych, jak również w działach finansowych przedsiębiorstw. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga.

Specjalność Rachunkowość zarządcza i controlling. Nowoczesna specjalność, w ramach której uzyskuje się wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu, wykorzystywaną w każdym przedsiębiorstwie i organizacji, oraz umiejętności analitycznego myślenia wymaganego w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Studenci specjalności zdobywają wiedzę dotyczącą przygotowania i wykorzystania informacji z rachunkowości w podejmowaniu decyzji oraz sporządzania i analizowania sprawozdań zorientowanych na wspomaganie zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym. Absolwenci specjalności nabywają praktyczne umiejętności dotyczące wykorzystania informacji z rachunkowości w procesie zarządzania, stosowania różnych instrumentów rachunkowości zarządczej i controllingu, zarządzania kosztami i wynikami, sporządzania budżetów i planów finansowych oraz przeprowadzania kontroli zarządczej. Absolwenci specjalności mogą pracować jako dyrektorzy finansowi, menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania, analitycy finansowi, controllerzy, konsultanci biznesowi i niezależni eksperci w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych. Program specjalności uwzględnia treści wymagane przy ubieganiu się o certyfikaty ACCA i CIMA oraz audytora wewnętrznego. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Edward Nowak.

Specjalność Audyt finansowy i podatkowy. Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu badania sprawozdań i tytułów płatności podatkowych, dokonywanych przez podmioty gospodarujące, na rzecz instytucji publiczno prawnych oraz właściwych jednostek samorządu terytorialnego. W ramach tej specjalności absolwent będzie posiadał wiedzę o podstawowej bazie uregulowań prawnych z zakresu ewidencji tak księgowej jak i podatkowej. Jako specjalista z tego zakresu pozna Standardy Badania Sprawozdań Finansowych, kryteria i metody oznaczania obszarów ryzyka jak i samego ryzyka. W połączeniu z nabytą wcześniej wiedzą na temat finansów publicznych, rachunkowości finansowej oraz analizy finansowej zdobędzie umiejętności kontroli dokumentów księgowych oraz sprawozdań finansowych i podatkowych aby wskazać zagrożenia dalszego funkcjonowania podmiotu. Opiekun specjalności: dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. UE.

Specjalność Rachunkowość instrumentów finansowych i zabezpieczeń. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności w zakresie ograniczania ryzyka operacyjnego, jak i ogólnego. Wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości instrumentów finansowych, jak i zabezpieczeń umożliwi absolwentom tej specjalności bycie analitykiem finansowym o umiejętnościach rozróżnienia transakcji spekulacyjnych od transakcji niespekulacyjnych m.in. kontraktów zabezpieczających, wyceny spółek kapitałowych, jak również umiejętności ujawniania i prezentowania instrumentów finansowych, jak i zabezpieczeń w sprawozdaniu finansowym, co sprawia, że będzie mógł pełnić funkcję menedżera z zakresu zarządzania instrumentami finansowymi i rachunkowości zabezpieczeń. Wiedza i umiejętności absolwenta o tej specjalności to nieograniczone spektrum zatrudnienia m.in. giełdy, korporacje, banki i inne instytucje finansowe. Opiekun specjalności: dr hab. Mirosława Kwiecień, prof. UE.

Specjalność Rachunkowość eurospółek. Absolwent będzie posiadać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu rachunkowości, podatków bezpośrednich oraz pośrednich, podejmowania decyzji a także prawa gospodarczego na poziomie Unii Europejskiej. Będzie także rozumieć procesy tworzenia jednolitego rynku biznesu europejskiego oraz tworzenia eurospółek. Jako specjalista z zakresu rachunkowości będzie posiadać umiejętności opracowywania i wdrażania polityki rachunkowości opartej na standardach międzynarodowych. Absolwent będzie posiadał umiejętności sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych eurospółek. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Zbigniew Luty.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Od kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia
- świadectwo dojrzałości w oryginale i jego kserokopia
- oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem,
- ankieta osobowa studenta
- cztery fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie UE we Wrocławiu

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat studiów stacjonarnych

Obsługa I roku studiów I stopnia (071) 36-80-439
pokój 206 budynek Z

- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Obsługa II roku studiów I stopnia (071) 36-80-915
pokój 207 budynek Z

- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Obsługa III roku studiów magisterskich
(071) 36-80-153 pokój 206 budynek Z

- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Obsługa IV roku studiów magisterskich
(071) 36-80-914 pokój 207 budynek Z

- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Obsługa V roku studiów magisterskich
(071) 36-80-153pokój 206 budynek Z

- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Pomoc materialna dla studentów stacjonarnych (stypendia za wyniki w nauce) (071) 36-80-154
pokój 210A budynek Z
- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Pomoc materialna dla studentów stacjonarnych (stypendia socjalne)
(071) 36-80-532; (071) 36-80-125; fax (071)33-26-415
DS. Ślężak, Dział Domów Studenckich; 53-304 Wrocław ul. Ślężna 33

Dziekanat studiów niestacjonarnych

Obsługa studiów I stopnia (niestacjonarnych studiów licencjackich)(071) 36-80-608
pokój 212 budynek Z

- poniedziałki, wtorki, czwartki i w piątki od 8.00 do 13.00; w soboty od 8.00 do 15.00; w środy nieczynne

Obsługa studiów II stopnia (niestacjonarnych magisterskich studiów uzupełniających)
(071) 36-80-760 pokój 211 budynek Z;

- poniedziałki, wtorki, czwartki i w piątki od 8.00 do 13.00; w soboty od 8.00 do 15.00; w środy nieczynne

Obsługa niestacjonarnych studiów wieczorowych
(071) 36-80-604 pokój 209 budynek Z;

- poniedziałki, czwartki i w piątki od 8.00 do 13.00; we wtorki od 8.00 do 16.00; w środy i w soboty nieczynne

Pomoc materialna dla studentów niestacjonarnych (stypendia za wyniki w nauce) (071) 36-80-761
pokój 211 budynek Z;

Pomoc materialna dla studentów niestacjonarnych (stypendia socjalne) (071) 36-80-532; (071) 36-80-125; fax (071) 33-26-415
DS. Ślężak, Dział Domów Studenckich; 53-304 Wrocław ul. Ślężna 33

Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Dzierżoniowie
(074) 83-20-270
58-200 Dzierżoniów, ul. Słowiańska 6

Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Głogowie
(076) 83-14-981
67-200 Głogów, ul. Jedn. Robotniczej 11A

poniedziałki - piątki od 8.00 do 19.00; w soboty od 8.00 do 16.00; w niedziele od 8 do 13.00

Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Świdnicy
(074) 83-20-270

Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Ząbkowicach
(074) 81-52-329
57-200 Ząbkowice, ul Wrocławska 17
w poniedziałki nieczynne, we wtorki, w środy, w soboty od 8.00 do 15.00, czwartki i w piątki od 11.00 do 19.00

Dziekanaty innych form studiów

Dziekanat studiów III stopnia (doktoranckich)
(071) 36-80-859 pokój 210A budynek Z;
w poniedziałki, wtorki, czwartki od 10.00 do 13.00; w piątki od 10.00 do 17.00; w środy nieczynne

Dziekanat studiów podyplomowych
(071) 36-80-604
pokój 209 budynek Z;
w poniedziałki, czwartki i w piątki od 8.00 do 13.00; we wtorki od 8.00 do 16.00; w środy i w soboty nieczynne

Dziekanat studiów II stopnia - MBA
(071) 36-80-636
pokój 106 budynek Z; 53-345 Wrocław ul. Komandorska 118/120
w dni powszednie od 10.00 do 16.00

Dziekanat Bachelors Studies of Finance i Master Studies of Finance
(071) 36-80-896
aneks pokój 1 budynek Z;
poniedziałki - piątki 11.00 - 14.30

Dziekanat studiów II stopnia - studia polsko-francuskie poziom - Master
(071) 36-80-658 pokój 808 budynek Z; poniedziałki - czwartki 10.00 - 14.00