Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul.Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 368-07-89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Informatyka i ekonometria - studia licencjackie

Wydział: Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent studiów I stopnia kierunku: Informatyka i ekonometria dysponuje podstawową wiedzę merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów; zna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej; umie podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych; posiada wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej w szczególności projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz funkcjonowania baz danych. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, matematyki stosowanej oraz informatyki w tym języku, Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. na tym kierunku można wyodrębnić 3 podstawowe grupy przedmiotów: służące nabywaniu umiejętności budowania informatycznych systemów zarządzania różnej klasy,umożliwiające poznanie i praktyczne wykorzystanie najnowszych metod informatyki oraz ułatwiające poznanie metod służących do analizy, prognozowania i podejmowania decyzji dotyczących zjawisk gospodarczych.

Do przedmiotów pierwszej grupy należą m.in.: podstawy informatyki, analiza i modelowanie systemów informatycznych, projektowanie systemów informatycznych, programowanie komputerów, technologia systemów informatycznych. Do drugiej grupy należą przedmioty i zagadnienia specjalistyczne, dotyczące eksploatacji pakietów narzędziowych i użytkowych, baz danych i baz wiedzy, automatyzacji prac biurowych, sztucznej inteligencji, komunikacji gospodarczej. Do przedmiotów trzeciej grupy zalicza się m.in. statystykę, ekonometrię, teorię prognozy, badania operacyjne i statystyczną analizę danych. Niektóre z wymienionych przedmiotów są obowiązkowe, inne zaś podlegają swobodnemu wyborowi przez studentów. Należy podkreślić, że wiedza oferowana w przedstawionym wykazie przedmiotów jest corocznie aktualizowana, odpowiednio do postępów informatyki. Większość zajęć odbywa się w laboratoriach komputerowych na sprzęcie informatycznym wysokiej klasy. Studentom udostępnia się również laboratoria do samodzielnej pracy.


Specjalności oferowane na kierunku - Informatyka i ekonometria na I stopniu studiów

- Analiza danych I,
- E-biznes I,
- Ekonometria menedżerska I,
- Metody i systemy wspomagania decyzji I,
- Kompleksowe sterowanie jakością I,
- Informatyka w zarządzaniu I,
- Technologie informacyjne i komunikacyjne,
- Usługi informatyczne I.

Specjalność - Analiza danych I - umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu metod i narzędzi analizy danych ilościowych i jakościowych pochodzących z obserwacji zjawisk gospodarczo-społecznych i sondaży. Przedmioty przewidziane w programie tej specjalności wykształcają umiejętności analizy i modelowania danych makro- i mikroekonomicznych. Studia na tej specjalności przygotowują do przyszłej pracy zawodowej analityków danych i doradców decydentów na każdym poziomie gospodarowania. Odbiorcami takich analiz powinny być administracja państwowa i regionalna oraz przedsiębiorstwa i instytucje finansowe. Opiekun naukowy specjalności - prof. dr hab. Stanisław Heilpern.

Specjalność E-biznes I kształcenie dotyczy przekazywania wiedzy i umiejętności w zakresie przedsięwzięć gospodarcze realizowane poprzez wykorzystanie różnorodnych mediów elektronicznych, sieci komputerowych i Internetu. Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę w zakresie: rodzaju, form i właściwości przedsięwzięć e-biznesowych, organizacji i zarządzania zasobami informacji i wiedzy na potrzeby e-biznesu, metod i narzędzi tworzenia aplikacji e-biznesowych, podstaw ekonomiki e-biznesu. Jednocześnie absolwent specjalności nabędzie umiejętności: tworzenia i zastosowań aplikacji e-biznesowych, wykorzystania metod i narzędzi pozyskiwania informacji i wiedzy na potrzeby e-biznesu, zastosowań metod i narzędzi ochrony bezpieczeństwa przedsięwzięć e-biznesowych oraz prowadzenia analiz ekonomicznych w zakresie e-biznesu. Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach projektantów, technologów, administratorów aplikacji e-biznesowych oraz użytkowników biznesowych (i informacyjnych) zasobów Internetu, konsultantów w dziedzinie e-biznesu, we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, organizacji i instytucji aktywnych w przestrzeni Internetu. Opiekun naukowy specjalności - dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska, prof. UE.

Specjalność - Ekonometria menedżerska I, której absolwenci będą mogli wykonywać ekspertyzy na potrzeby zarówno gospodarki narodowej, jak i rozmaitych firm (np. ekspertyzy zarządzania kapitałem czy z zakresu marketingu). Przedmioty przewidziane w programie tej specjalności wykształcają umiejętności analizy i modelowania danych makro- i mikroekonomicznych, prowadzenia porównań działalności gospodarczej różnych przedsiębiorstw oraz zarządzania nimi poprzez wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu metod i narzędzi analizy danych ilościowych i jakościowych pochodzących z obserwacji zjawisk gospodarczo-społecznych. Opiekun specjalności: dr hab. Józef Dziechciarz, prof. UE.

Specjalność - Metody i systemy wspomagania decyzji I uczy metod optymalizacji decyzji gospodarczych oraz systemów (w tym komputerowe) wspomagania decyzji. Studenci zapoznają się także z nowoczesnymi tendencjami w tej dziedzinie, dotyczącymi np. sztucznych sieci neuronowych i algorytmów genetycznych. Przedmioty zawarte w programie tej specjalności wykształcają umiejętności analizy, modelowania i optymalizacji procesów decyzyjnych w zarządzaniu zarówno w makroskali (strategiczne decyzje rozwoju ekonomicznego kraju czy regionu), jak i w skali przedsiębiorstw wszelkich typów czy banków (również w zakresie decyzji inwestycyjnych). Studia na tej specjalności przygotowują do pracy zawodowej decydentów działających w zarządach firm, jak również w administracji państwowej każdego szczebla. Opiekun naukowy specjalności - prof. dr hab. Juliusz Siedlecki.
Specjalność Informatyka w Zarządzaniu I kształcenie dotyczy tworzenia, eksploatacji oraz oceny różnych klas systemów informatycznych (ich efektywności, rozwoju i administrowania nimi), znajdujących zastosowanie we wszystkich obiektach gospodarczych i instytucjach: przedsiębiorstwach (przemysłowych, handlowych, usługowych), instytucjach finansowych (w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych), instytucjach publicznych (na poczcie, w służbie zdrowia, w szkolnictwie) oraz w jednostkach administracji państwowej i terenowej. Studenci tej specjalności przygotowują się do podjęcia pracy jako konsultanci bądź pracownicy instytucji pracujący w zespołach IT. Opiekun naukowy specjalności - prof. dr hab. Jerzy Korczak.

Specjalność - Kompleksowe sterowanie jakością I przygotowana przez interdyscyplinarny zespół z udziałem wykładowców z Belgii, Francji i Irlandii (z językiem wykładowym polskim i angielskim), oferuje studentom wieloaspektową wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, wdrażania, oceny oraz doskonalenia programów i systemów zarządzania jakością w dowolnej organizacji. Konieczność wdrażania systemów jakości (np. opartych na normie ISO 9000) i strategii zarządzania przez jakość (total quality management) dostrzega coraz więcej organizacji produkcyjnych i usługowych, a także instytucji publicznych i prywatnych. W każdej z nich absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach pełnomocników zarządu ds. zarządzania jakością, kierowników projektu wdrożenia systemu jakości itp. Ze względu na swą interdyscyplinarność i charakter integrujący wiedzę funkcjonalną specjalność dobrze przygotowuje do przyszłej kariery menedżerskiej. Problematyka wykładów, tutoriali i laboratoriów obejmuje zarówno podstawy teoretyczne, koncepcje i zasady TQM, osadzone w kontekście kultury organizacji i zarządzania zmianami, jak i międzynarodowe standardy jakości i ich funkcjonowanie w praktyce. Ważne miejsce w programie specjalności zajmują metody i narzędzia zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem metod statystycznych (statystyczne sterowanie procesami oraz metody planowania eksperymentów) i komputerowego wspomagania zarządzania jakością. W ramach przedmiotów do wyboru studenci mogą pogłębiać wiedzę w zakresie zarówno "miękkich", jak i "twardych" aspektów zarządzania jakością, np. w dziedzinie zarządzania projektami i innowacjami. dr hab. Ewa Konarzewska-Gubała, prof. UE.

Specjalność Technologie informacyjne i komunikacyjne - kształcenie dotyczy przekazywania wiedzy i umiejętności w dziedzinie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę w zakresie: technologii pozyskiwania informacji i wiedzy, technologii baz i hurtowni danych, technologii baz wiedzy, technologii teleinformatycznych (technologii komunikacyjnych, technologii sieciowych, technologii Internetu). Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach projektantów, administratorów, konsultantów i użytkowników w zakresie rozwiązań informatycznych wykorzystujących współczesne technologie informacyjno-komunikacyjne we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, organizacji i instytucji stosujących technologie informatyczne i teleinformatyczne. Opiekun naukowy specjalności - dr hab. Mieczysław Owoc, prof. UE.

Specjalność Usługi informatyczne I obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianymi usługami informatycznymi. Przygotowuje do pełnienia funkcji projektowych i konsultanckich w procesach wyboru i wdrażania rozwiązań informatycznych. W ramach specjalności studenci zapoznają się z wybranymi systemami informatycznymi wspomagającymi różne obszary i szczeble zarządzania. Ważnym przedmiotem w ramach specjalności jest laboratorium przedstawiające podstawy funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem SAP R/3. Jedną z najistotniejszych zalet specjalności jest optymalne połączenie wiedzy informatycznej oraz ekonomicznej ukierunkowane na wymogi, jakie stawia specjalistom ds. wdrażania systemów informatycznych współczesny rynek. Opiekun naukowy specjalności - prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na kierunki prowadzone na poszczególnych wydziałach podstawą kwalifikacji jest suma punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z nw przedmiotów:

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów (kierunki: finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, informatyka w biznesie, zarządzanie):

- język obcy nowożytny
- matematyka
- oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu.

Wydział Nauk Ekonomicznych (kierunki: ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie):

- język obcy nowożytny
- matematyka
- oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny (kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji):

- język obcy nowożytny
- matematyka
- oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu.

Wydział Ekoomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (kierunki: ekonomia, zarządzanie):

- język obcy nowożytny
- język polski
- oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Harmonogram rekrutacji dostępny na stronie UE

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat studiów stacjonarnych

Obsługa I roku studiów I stopnia (071) 36-80-439
pokój 206 budynek Z

- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Obsługa II roku studiów I stopnia (071) 36-80-915
pokój 207 budynek Z

- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Obsługa III roku studiów magisterskich
(071) 36-80-153 pokój 206 budynek Z

- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Obsługa IV roku studiów magisterskich
(071) 36-80-914 pokój 207 budynek Z

- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Obsługa V roku studiów magisterskich
(071) 36-80-153pokój 206 budynek Z

- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Pomoc materialna dla studentów stacjonarnych (stypendia za wyniki w nauce) (071) 36-80-154
pokój 210A budynek Z
- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Pomoc materialna dla studentów stacjonarnych (stypendia socjalne)
(071) 36-80-532; (071) 36-80-125; fax (071)33-26-415
DS. Ślężak, Dział Domów Studenckich; 53-304 Wrocław ul. Ślężna 33

Dziekanat studiów niestacjonarnych

Obsługa studiów I stopnia (niestacjonarnych studiów licencjackich)(071) 36-80-608
pokój 212 budynek Z

- poniedziałki, wtorki, czwartki i w piątki od 8.00 do 13.00; w soboty od 8.00 do 15.00; w środy nieczynne

Obsługa studiów II stopnia (niestacjonarnych magisterskich studiów uzupełniających)
(071) 36-80-760 pokój 211 budynek Z;

- poniedziałki, wtorki, czwartki i w piątki od 8.00 do 13.00; w soboty od 8.00 do 15.00; w środy nieczynne

Obsługa niestacjonarnych studiów wieczorowych
(071) 36-80-604 pokój 209 budynek Z;

- poniedziałki, czwartki i w piątki od 8.00 do 13.00; we wtorki od 8.00 do 16.00; w środy i w soboty nieczynne

Pomoc materialna dla studentów niestacjonarnych (stypendia za wyniki w nauce) (071) 36-80-761
pokój 211 budynek Z;

Pomoc materialna dla studentów niestacjonarnych (stypendia socjalne) (071) 36-80-532; (071) 36-80-125; fax (071) 33-26-415
DS. Ślężak, Dział Domów Studenckich; 53-304 Wrocław ul. Ślężna 33

Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Dzierżoniowie
(074) 83-20-270
58-200 Dzierżoniów, ul. Słowiańska 6

Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Głogowie
(076) 83-14-981
67-200 Głogów, ul. Jedn. Robotniczej 11A

poniedziałki - piątki od 8.00 do 19.00; w soboty od 8.00 do 16.00; w niedziele od 8 do 13.00

Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Świdnicy
(074) 83-20-270

Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Ząbkowicach
(074) 81-52-329
57-200 Ząbkowice, ul Wrocławska 17
w poniedziałki nieczynne, we wtorki, w środy, w soboty od 8.00 do 15.00, czwartki i w piątki od 11.00 do 19.00

Dziekanaty innych form studiów

Dziekanat studiów III stopnia (doktoranckich)
(071) 36-80-859 pokój 210A budynek Z;
w poniedziałki, wtorki, czwartki od 10.00 do 13.00; w piątki od 10.00 do 17.00; w środy nieczynne

Dziekanat studiów podyplomowych
(071) 36-80-604
pokój 209 budynek Z;
w poniedziałki, czwartki i w piątki od 8.00 do 13.00; we wtorki od 8.00 do 16.00; w środy i w soboty nieczynne

Dziekanat studiów II stopnia - MBA
(071) 36-80-636
pokój 106 budynek Z; 53-345 Wrocław ul. Komandorska 118/120
w dni powszednie od 10.00 do 16.00

Dziekanat Bachelors Studies of Finance i Master Studies of Finance
(071) 36-80-896
aneks pokój 1 budynek Z;
poniedziałki - piątki 11.00 - 14.30

Dziekanat studiów II stopnia - studia polsko-francuskie poziom - Master
(071) 36-80-658 pokój 808 budynek Z; poniedziałki - czwartki 10.00 - 14.00