Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul.Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 368-07-89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Informatyka i ekonometria - studia magisterskie

Wydział: Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent studiów II stopnia kierunku: Informatyka i ekonometria zna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do zaawansowanej analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej, jak równie do podejmowania racjonalnych decyzji we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych. Posiada umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych, administrowania sieciami komputerowymi w organizacjach gospodarczych i administracyjnych oraz formułowania strategii ich informatyzacji. Absolwent kierunku: Informatyka i ekonometria posiada także umiejętności niezbędne do prowadzenia zaawansowanej działalności doradczej, wymagającej kwalifikacji analitycznych, w której konieczne jest stosowanie narządzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych, jak również do realizowania prac o charakterze twórczym. Posiada również niezbędne przy tym umiejętności w zakresie zarządzania informacją i wiedzą. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do prowadzenia prac badawczych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Program studiów II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria to przedmioty obejmujące treści podstawowe (Prognozowanie i symulacja*, Zarządzanie strategiczne) oraz przedmioty obejmujące treści kierunkowe, w tym: Analiza wielowymiarowa, Metoda reprezentacyjna, Ekonometria dynamiczna i finansowa, Ekonomia matematyczna, Metody aktuarialne, Analiza statystyczna w badaniach rynku, Sieci komputerowe, Inżynieria oprogramowania, Systemy informacyjne zarządzania, Społeczeństwo informacyjne, Metody i narzędzia w wywiadzie gospodarczym, Systemy sztucznej inteligencji, Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi, Zaawansowane technologie informacyjne, oraz przedmioty specjalnościowe wykładane w ramach specjalności. Należy podkreślić, że wiedza oferowana w przedstawionym wykazie przedmiotów jest corocznie aktualizowana, odpowiednio do postępów informatyki. Większość zajęć odbywa się w laboratoriach komputerowych na sprzęcie informatycznym wysokiej klasy. Studentom udostępnia się również laboratoria do samodzielnej pracy.
* przedmiot wymagany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Musi znajdować się w każdym programie studiów II stopnia, w każdej Uczelni uprawnionej do prowadzenia tego typu studiów.

Specjalności oferowane na kierunku Informatyka i ekonometria na II stopniu studiów

- Analiza danych II,
- E-biznes II,
- Ekonometria menedżerska II,
- Kompleksowe sterowanie jakością II,
- Informatyka w zarządzaniu II,
- Metody i systemy wspomagania decyzji II,
- Usługi informatyczne II,
- Zarządzanie informacją i wiedzą.

Specjalność Analiza danych II umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu metod i narzędzi analizy danych ilościowych i jakościowych pochodzących z obserwacji zjawisk gospodarczo-społecznych i sondaży. Przedmioty przewidziane w programie tej specjalności wykształcają umiejętności analizy i modelowania danych makro- i mikroekonomicznych. Studia na tej specjalności przygotowują do przyszłej pracy zawodowej analityków danych i doradców decydentów na każdym poziomie gospodarowania. Odbiorcami takich analiz powinny być administracja państwowa i regionalna oraz przedsiębiorstwa i instytucje finansowe. Opiekun naukowy specjalności - prof. dr hab. Stanisław Heilpern

Specjalność E-biznes II. Kształcenie na tej specjalności dotyczy przekazywania wiedzy i umiejętności w zakresie przedsięwzięć gospodarcze realizowane poprzez wykorzystanie różnorodnych mediów elektronicznych, sieci komputerowych i Internetu. Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę w zakresie: rodzaju, form i właściwości przedsięwzięć e-biznesowych, organizacji i zarządzania zasobami informacji i wiedzy na potrzeby e-biznesu, metod i narzędzi tworzenia aplikacji e-biznesowych, podstaw ekonomiki e-biznesu. Jednocześnie absolwent specjalności nabędzie umiejętności: tworzenia i zastosowań aplikacji e-biznesowych, wykorzystania metod i narzędzi pozyskiwania informacji i wiedzy na potrzeby e-biznesu, zastosowań metod i narzędzi ochrony bezpieczeństwa przedsięwzięć e-biznesowych oraz prowadzenia analiz ekonomicznych w zakresie e-biznesu. Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach projektantów, technologów, administratorów aplikacji e-biznesowych oraz użytkowników biznesowych (i informacyjnych) zasobów Internetu, konsultantów w dziedzinie e-biznesu, we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, organizacji i instytucji aktywnych w przestrzeni Internetu. Opiekun naukowy specjalności - dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska, prof. UE.

Specjalność - Ekonometria menedżerska II, której absolwenci będą mogli wykonywać ekspertyzy na potrzeby zarówno gospodarki narodowej, jak i rozmaitych firm (np. ekspertyzy zarządzania kapitałem czy z zakresu marketingu). Przedmioty przewidziane w programie tej specjalności wykształcają umiejętności analizy i modelowania danych makro- i mikroekonomicznych, prowadzenia porównań działalności gospodarczej różnych przedsiębiorstw oraz zarządzania nimi poprzez wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu metod i narzędzi analizy danych ilościowych i jakościowych pochodzących z obserwacji zjawisk gospodarczo-społecznych. Opiekun specjalności: dr hab. Józef Dziechciarz, prof. UE.

Specjalność - Kompleksowe sterowanie jakością II przygotowana przez interdyscyplinarny zespół z udziałem wykładowców z Belgii, Francji i Irlandii (z językiem wykładowym polskim i angielskim), oferuje studentom wieloaspektową wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, wdrażania, oceny oraz doskonalenia programów i systemów zarządzania jakością w dowolnej organizacji. Konieczność wdrażania systemów jakości (np. opartych na normie ISO 9000) i strategii zarządzania przez jakość (total quality management) dostrzega coraz więcej organizacji produkcyjnych i usługowych, a także instytucji publicznych i prywatnych. W każdej z nich absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach pełnomocników zarządu ds. zarządzania jakością, kierowników projektu wdrożenia systemu jakości itp. Ze względu na swą interdyscyplinarność i charakter integrujący wiedzę funkcjonalną specjalność dobrze przygotowuje do przyszłej kariery menedżerskiej. Problematyka wykładów, tutoriali i laboratoriów obejmuje zarówno podstawy teoretyczne, koncepcje i zasady TQM, osadzone w kontekście kultury organizacji i zarządzania zmianami, jak i międzynarodowe standardy jakości i ich funkcjonowanie w praktyce. Ważne miejsce w programie specjalności zajmują metody i narzędzia zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem metod statystycznych (statystyczne sterowanie procesami oraz metody planowania eksperymentów) i komputerowego wspomagania zarządzania jakością. W ramach przedmiotów do wyboru studenci mogą pogłębiać wiedzę w zakresie zarówno "miękkich", jak i "twardych" aspektów zarządzania jakością, np. w dziedzinie zarządzania projektami i innowacjami. Opiekun specjalności: dr hab. Ewa Konarzewska-Gubała, prof. UE.

Specjalność Informatyka w Zarządzaniu II kształcenie dotyczy tworzenia, eksploatacji oraz oceny różnych klas systemów informatycznych (ich efektywności, rozwoju i administrowania nimi), znajdujących zastosowanie we wszystkich obiektach gospodarczych i instytucjach: przedsiębiorstwach (przemysłowych, handlowych, usługowych), instytucjach finansowych (w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych), instytucjach publicznych (na poczcie, w służbie zdrowia, w szkolnictwie) oraz w jednostkach administracji państwowej i terenowej. Studenci tej specjalności przygotowują się do podjęcia pracy jako konsultanci bądź pracownicy instytucji pracujący w zespołach IT. Opiekun naukowy specjalności - prof. dr hab. Jerzy Korczak.

Specjalność Metody i systemy wspomagania decyzji II - studenci uczą się metod optymalizacji decyzji gospodarczych poznają systemy (w tym komputerowe) wspomagania decyzji. Zapoznają się także z nowoczesnymi tendencjami w tej dziedzinie, dotyczącymi np. sztucznych sieci neuronowych i algorytmów genetycznych. Przedmioty zawarte w programie tej specjalności wykształcają umiejętności analizy, modelowania i optymalizacji procesów decyzyjnych w zarządzaniu zarówno w makroskali (strategiczne decyzje rozwoju ekonomicznego kraju czy regionu), jak i w skali przedsiębiorstw wszelkich typów czy banków (również w zakresie decyzji inwestycyjnych). Studia na tej specjalności przygotowują do pracy zawodowej decydentów działających w zarządach firm, jak również w administracji państwowej każdego szczebla. Opiekun naukowy specjalności - prof. dr hab. Juliusz Siedlecki.

Specjalność Usługi informatyczne II rozwija zagadnienia związane z szeroko rozumianymi usługami informatycznymi przedstawione w specjalności licencjackiej. Przygotowuje do pełnienia funkcji zarządczych, projektowych i konsultanckich w procesach wyboru i wdrażania rozwiązań informatycznych. W ramach specjalności studenci zapoznają się z wybranymi systemami informatycznymi wspomagającymi różne obszary i szczeble zarządzania. Ważnymi przedmiotami w ramach specjalności są laboratoria programowania w języku APAB/4 zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem SAP R/3. Laboratoria te umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności wysoko cenionych i rzadko spotykanych na rynku usług informatycznych. Jedną z najistotniejszych zalet specjalności jest optymalne połączenie wiedzy informatycznej oraz ekonomicznej ukierunkowane na wymogi, jakie stawia specjalistom ds. wdrażania systemów informatycznych współczesny rynek. Opiekun naukowy specjalności - prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz.

Specjalność Zarządzanie informacją i wiedzą kształcenie dotyczy pozyskiwania, przetwarzania oraz stosowania wiedzy w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, co umożliwia nabycie praktycznych umiejętności m.in. w obszarze zarządzania kapitałem intelektualnym, organizacją uczącą się oraz prowadzenia wywiadu gospodarczego. Istotnym elementem dydaktyki jest stymulowanie rozwoju studentów poprzez wykorzystanie Internetu oraz różnych narzędzi informatycznych. Studenci tej specjalności przygotowują się do podjęcia pracy głównie w zawodzie menedżera/pracownika wiedzy w różnych rodzajach organizacji (w tym także korporacji międzynarodowych). Opiekun naukowy specjalności - prof. dr hab. Kazimierz Perechuda.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Od kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia
- świadectwo dojrzałości w oryginale i jego kserokopia
- oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem,
- ankieta osobowa studenta
- cztery fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie UE we Wrocławiu

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat studiów stacjonarnych

Obsługa I roku studiów I stopnia (071) 36-80-439
pokój 206 budynek Z

- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Obsługa II roku studiów I stopnia (071) 36-80-915
pokój 207 budynek Z

- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Obsługa III roku studiów magisterskich
(071) 36-80-153 pokój 206 budynek Z

- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Obsługa IV roku studiów magisterskich
(071) 36-80-914 pokój 207 budynek Z

- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Obsługa V roku studiów magisterskich
(071) 36-80-153pokój 206 budynek Z

- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Pomoc materialna dla studentów stacjonarnych (stypendia za wyniki w nauce) (071) 36-80-154
pokój 210A budynek Z
- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Pomoc materialna dla studentów stacjonarnych (stypendia socjalne)
(071) 36-80-532; (071) 36-80-125; fax (071)33-26-415
DS. Ślężak, Dział Domów Studenckich; 53-304 Wrocław ul. Ślężna 33

Dziekanat studiów niestacjonarnych

Obsługa studiów I stopnia (niestacjonarnych studiów licencjackich)(071) 36-80-608
pokój 212 budynek Z

- poniedziałki, wtorki, czwartki i w piątki od 8.00 do 13.00; w soboty od 8.00 do 15.00; w środy nieczynne

Obsługa studiów II stopnia (niestacjonarnych magisterskich studiów uzupełniających)
(071) 36-80-760 pokój 211 budynek Z;

- poniedziałki, wtorki, czwartki i w piątki od 8.00 do 13.00; w soboty od 8.00 do 15.00; w środy nieczynne

Obsługa niestacjonarnych studiów wieczorowych
(071) 36-80-604 pokój 209 budynek Z;

- poniedziałki, czwartki i w piątki od 8.00 do 13.00; we wtorki od 8.00 do 16.00; w środy i w soboty nieczynne

Pomoc materialna dla studentów niestacjonarnych (stypendia za wyniki w nauce) (071) 36-80-761
pokój 211 budynek Z;

Pomoc materialna dla studentów niestacjonarnych (stypendia socjalne) (071) 36-80-532; (071) 36-80-125; fax (071) 33-26-415
DS. Ślężak, Dział Domów Studenckich; 53-304 Wrocław ul. Ślężna 33

Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Dzierżoniowie
(074) 83-20-270
58-200 Dzierżoniów, ul. Słowiańska 6

Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Głogowie
(076) 83-14-981
67-200 Głogów, ul. Jedn. Robotniczej 11A

poniedziałki - piątki od 8.00 do 19.00; w soboty od 8.00 do 16.00; w niedziele od 8 do 13.00

Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Świdnicy
(074) 83-20-270

Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Ząbkowicach
(074) 81-52-329
57-200 Ząbkowice, ul Wrocławska 17
w poniedziałki nieczynne, we wtorki, w środy, w soboty od 8.00 do 15.00, czwartki i w piątki od 11.00 do 19.00

Dziekanaty innych form studiów

Dziekanat studiów III stopnia (doktoranckich)
(071) 36-80-859 pokój 210A budynek Z;
w poniedziałki, wtorki, czwartki od 10.00 do 13.00; w piątki od 10.00 do 17.00; w środy nieczynne

Dziekanat studiów podyplomowych
(071) 36-80-604
pokój 209 budynek Z;
w poniedziałki, czwartki i w piątki od 8.00 do 13.00; we wtorki od 8.00 do 16.00; w środy i w soboty nieczynne

Dziekanat studiów II stopnia - MBA
(071) 36-80-636
pokój 106 budynek Z; 53-345 Wrocław ul. Komandorska 118/120
w dni powszednie od 10.00 do 16.00

Dziekanat Bachelors Studies of Finance i Master Studies of Finance
(071) 36-80-896
aneks pokój 1 budynek Z;
poniedziałki - piątki 11.00 - 14.30

Dziekanat studiów II stopnia - studia polsko-francuskie poziom - Master
(071) 36-80-658 pokój 808 budynek Z; poniedziałki - czwartki 10.00 - 14.00