Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul.Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 368-07-89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie - studia magisterskie

Wydział: Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent studiów II stopnia kierunku: Zarządzanie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent posiada również umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów wyższego i najwyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia(doktoranckich). Program studiów II stopnia to przedmioty obejmujące treści podstawowe (Koncepcje zarządzania, Prawo cywilne i handlowe, Makroekonomia, Etyka w zarządzaniu, Statystyka ekonomiczna)* oraz przedmioty obejmujące treści kierunkowe, w tym: Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie procesami, Logistyka, Negocjacje, Badania operacyjne, Psychologia w zarządzaniu, Strategie i metody zarządzania, Projektowanie systemów zarządzania, Strategie marketingowe na rynkach międzynarodowych, Zarządzanie ugrupowaniami kapitałowymi, Rachunkowość zarządcza, Systemy informacyjne zarządzania i Inżynieria systemów zarządzania oraz przedmioty specjalnościowe.

* przedmioty wymagane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Muszą znajdować się w każdym programie studiów II stopnia, w każdej Uczelni uprawnionej do prowadzenia tego typu studiów.


Specjalności oferowane na kierunku Zarządzanie na II stopniu studiów:

- Kompetencje interpersonalne menedżera (polski odpowiednik studiów Interpersonal Manager Competences),
- Logistyka menedżerska (polski odpowiednik studiów Managieral Logistics),
- Przedsiębiorczość w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw (polski odpowiednik studiów Entrepreneurship in Small Business),
- Zarządzanie innowacjami (polski odpowiednik studiów Innovatiion Management),
- Zarządzanie projektami i innowacjami (polski odpowiednik studiów Project and Innovation Management),
- Zarządzanie strategiczne w biznesie (polski odpowiednik studiów Strategic Business Management),
- Kompleksowe sterowanie jakością (tylko dla studentów studiów niestacjonarnych) (polski odpowiednik studiów Comprehensive Quality Control).

Specjalność Kompetencje interpersonalne menedżera będąca poszerzeniem najważniejszych treści zarządzania kadrami jest adresowana do osób zainteresowanych zgłębieniem wiedzy z zakresu zachowań ludzi w organizacji oraz procesów społecznych zachodzących w zbiorowościach pracowniczych. W trakcie zajęć student będzie miał możliwość zapoznania się z czynnikami kształtującymi kulturę organizacyjną, zasadami skutecznego komunikowania się i prowadzenia negocjacji oraz ról społecznych pełnionych w pracy zespołowej. Słuchacz specjalności nabywa umiejętność świadomego kształtowania własnej kariery zawodowej, trafnego podejmowania decyzji menedżerskich, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi (konfliktami), motywowania i wywierania wpływu na ludzi, a także postrzegania zdarzeń bieżących w perspektywie strategicznej. Kwalifikacje zdobyte w ramach specjalności są szczególnie przydatne w sprawnym wykonywaniu pracy menedżera, lidera zespołu, trenera, negocjatora i wszędzie tam, gdzie sukces zależy od współpracy z ludźmi. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Tadeusz Listwan.

Specjalność Logistyka menedżerska. Celem kształcenia na specjalności "Logistyka menedżerska" jest przygotowaniem do pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z logistyką. W ramach zajęć wykładowych i laboratoryjnych studenci będą mieli możliwość ćwiczenia umiejętności w zakresie zarządzania łańcuchami logistycznymi, organizacji systemów logistycznych, rachunku kosztów i controllingu logistycznego oraz metod podejmowania optymalnych decyzji. Wśród zajęć do wyboru będą oferowane wykłady dotyczące logistyki w zarządzaniu produktem, zarządzania systemami magazynów, automatycznej identyfikacji i monitorowania (RFID), tworzenia i wykorzystania bazy wiedzy, systemów motywowania w zarządzaniu procesami. Efektem studiów powinno być przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne do podejmowania obowiązków menedżera logistyki. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Stanisław Krawczyk.

Specjalność Przedsiębiorczość w sektorze MSP zorientowana jest na rozwój cechy przedsiębiorczości i przekazywanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania małą firmą. Absolwent specjalności przygotowany będzie do roli współczesnego przedsiębiorcy, umiejącego identyfikować i skutecznie wykorzystywać pojawiające się szanse rynkowe, zakładać własną firmę, wprowadzać innowacje, samodzielnie opracowywać i wdrażać biznes plany, skutecznie pozyskiwać środki finansowe na rozwój firmy oraz tworzyć zespół i sprawnie nim kierować. Specjalność przygotowuje również do pełnienia funkcji menedżera w kluczowych obszarach przedsiębiorstwa. Opiekun specjalności: dr hab. Mieczysław Przybyła, prof. UE.

Absolwent specjalności Zarządzanie innowacjami potrafi kierować przebiegiem procesów innowacyjnych, kształtować proinnowacyjne zachowania pracowników, kreować klimat do generowania nowych pomysłów oraz stwarzać warunki dla ich realizacji. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Zdzisław Jasiński.

Specjalność Zarządzanie projektami i innowacjami. Realizacja projektów jest fundamentem wzrostu efektywności i wydajności dzisiejszych organizacji. To, w jakim stopniu kierujący nimi opanowali sztukę zarządzania projektami, będzie stanowiło ich podstawowy wyróżnik jako przyszłych liderów. W ramach specjalności zostanie przekazana kompleksowa wiedza dotycząca zarządzania projektami i innowacjami, oparta na konkretnych problemach praktyki gospodarczej. Student pozna różnorodne metody i techniki zarządzania projektami, w tym nowoczesne narzędzia informatyczne. Będzie także potrafił skutecznie zarządzać innowacjami w firmie i w ten sposób stymulować jej ciągły rozwój. Atutami absolwenta tej specjalności będą: trafna ocena sytuacji i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, efektywne komunikowanie się i prowadzenie negocjacji, kreatywność i przedsiębiorczość Absolwent tej specjalności będzie potrafił skutecznie wspierać, swoją wiedzą i umiejętnościami, małe i średnie przedsiębiorstwa, a dla dużych przedsiębiorstw - będzie wartościowym specjalistą potrafiącym zyskać uznanie i pozycję poprzez umiejętność aktywnego uczestniczenia i koordynowania realizowanych projektów. Wiadomości uzyskane na specjalności. Zdobyta wiedza pozwoli na uzyskanie certyfikatów Certified Project Management Associate IPMA lub/i Certified Associate in Project Management PMI. Opiekun specjalności: prof. dr hab. Jan Skalik.

Specjalność - Kompleksowe sterowanie jakością, przygotowana przez interdyscyplinarny zespół z udziałem wykładowców z Belgii, Francji i Irlandii (z językiem wykładowym polskim i angielskim), oferuje studentom wieloaspektową wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, wdrażania, oceny oraz doskonalenia programów i systemów zarządzania jakością w dowolnej organizacji. Konieczność wdrażania systemów jakości (np. opartych na normie ISO 9000) i strategii zarządzania przez jakość (total quality management) dostrzega coraz więcej organizacji produkcyjnych i usługowych, a także instytucji publicznych i prywatnych. W każdej z nich absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach pełnomocników zarządu ds. zarządzania jakością, kierowników projektu wdrożenia systemu jakości itp. Ze względu na swą interdyscyplinarność i charakter integrujący wiedzę funkcjonalną specjalność dobrze przygotowuje do przyszłej kariery menedżerskiej. Problematyka wykładów, tutoriali i laboratoriów obejmuje zarówno podstawy teoretyczne, koncepcje i zasady TQM, osadzone w kontekście kultury organizacji i zarządzania zmianami, jak i międzynarodowe standardy jakości i ich funkcjonowanie w praktyce. Ważne miejsce w programie specjalności zajmują metody i narzędzia zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem metod statystycznych (statystyczne sterowanie procesami oraz metody planowania eksperymentów) i komputerowego wspomagania zarządzania jakością. W ramach przedmiotów do wyboru studenci mogą pogłębiać wiedzę w zakresie zarówno "miękkich", jak i "twardych" aspektów zarządzania jakością, np. w dziedzinie zarządzania projektami i innowacjami. Opiekun specjalności: dr hab. Ewa Konarzewska-Gubała, prof. UE.

Specjalność dla przyszłych top menedżerów Zarządzanie strategiczne w biznesie jest klasyczną specjalnością kreującą liderów, top menedżerów organizacji gospodarczych. Specjalność przygotowuje do sprawowania najważniejszych stanowisk w organizacjach gospodarczych. Słuchacz nabywa wiedzę o podstawowych kategoriach organizacji gospodarczych i otoczenia będących podstawami prowadzenia biznesu oraz kreowania przyszłości i doskonali umiejętności rozpoznawania i kształtowania sytuacji biznesowych. Wśród wykładanych przedmiotów znajdują się przedmioty obowiązkowe: Strategiczne zarządzanie zasobami, Strategiczne relacje organizacji z otoczeniem, Metody w zarządzaniu strategicznym, Strategie w biznesie - case studies, i przedmioty do wyboru przez słuchaczy: Zarządzanie przez wartość, Rynki kapitałowe i pieniężne, Strategie rozwoju, Nadzór korporacyjny, Kultura biznesu, Socjotechnika, Kształtowanie wizerunku organizacji i Zarządzanie różnorodnością kulturową. Opiekunowie specjalności: dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, prof. UE. i dr hab. Jerzy Niemczyk, prof. UE.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Od kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia
- świadectwo dojrzałości w oryginale i jego kserokopia
- oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem,
- ankieta osobowa studenta
- cztery fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie UE we Wrocławiu

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat studiów stacjonarnych

Obsługa I roku studiów I stopnia (071) 36-80-439
pokój 206 budynek Z

- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Obsługa II roku studiów I stopnia (071) 36-80-915
pokój 207 budynek Z

- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Obsługa III roku studiów magisterskich
(071) 36-80-153 pokój 206 budynek Z

- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Obsługa IV roku studiów magisterskich
(071) 36-80-914 pokój 207 budynek Z

- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Obsługa V roku studiów magisterskich
(071) 36-80-153pokój 206 budynek Z

- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Pomoc materialna dla studentów stacjonarnych (stypendia za wyniki w nauce) (071) 36-80-154
pokój 210A budynek Z
- wtorki od 12 do 14, w środę nieczynne, w poniedziałki, czwartki i w piątki od 10-13

Pomoc materialna dla studentów stacjonarnych (stypendia socjalne)
(071) 36-80-532; (071) 36-80-125; fax (071)33-26-415
DS. Ślężak, Dział Domów Studenckich; 53-304 Wrocław ul. Ślężna 33

Dziekanat studiów niestacjonarnych

Obsługa studiów I stopnia (niestacjonarnych studiów licencjackich)(071) 36-80-608
pokój 212 budynek Z

- poniedziałki, wtorki, czwartki i w piątki od 8.00 do 13.00; w soboty od 8.00 do 15.00; w środy nieczynne

Obsługa studiów II stopnia (niestacjonarnych magisterskich studiów uzupełniających)
(071) 36-80-760 pokój 211 budynek Z;

- poniedziałki, wtorki, czwartki i w piątki od 8.00 do 13.00; w soboty od 8.00 do 15.00; w środy nieczynne

Obsługa niestacjonarnych studiów wieczorowych
(071) 36-80-604 pokój 209 budynek Z;

- poniedziałki, czwartki i w piątki od 8.00 do 13.00; we wtorki od 8.00 do 16.00; w środy i w soboty nieczynne

Pomoc materialna dla studentów niestacjonarnych (stypendia za wyniki w nauce) (071) 36-80-761
pokój 211 budynek Z;

Pomoc materialna dla studentów niestacjonarnych (stypendia socjalne) (071) 36-80-532; (071) 36-80-125; fax (071) 33-26-415
DS. Ślężak, Dział Domów Studenckich; 53-304 Wrocław ul. Ślężna 33

Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Dzierżoniowie
(074) 83-20-270
58-200 Dzierżoniów, ul. Słowiańska 6

Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Głogowie
(076) 83-14-981
67-200 Głogów, ul. Jedn. Robotniczej 11A

poniedziałki - piątki od 8.00 do 19.00; w soboty od 8.00 do 16.00; w niedziele od 8 do 13.00

Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Świdnicy
(074) 83-20-270

Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Ząbkowicach
(074) 81-52-329
57-200 Ząbkowice, ul Wrocławska 17
w poniedziałki nieczynne, we wtorki, w środy, w soboty od 8.00 do 15.00, czwartki i w piątki od 11.00 do 19.00

Dziekanaty innych form studiów

Dziekanat studiów III stopnia (doktoranckich)
(071) 36-80-859 pokój 210A budynek Z;
w poniedziałki, wtorki, czwartki od 10.00 do 13.00; w piątki od 10.00 do 17.00; w środy nieczynne

Dziekanat studiów podyplomowych
(071) 36-80-604
pokój 209 budynek Z;
w poniedziałki, czwartki i w piątki od 8.00 do 13.00; we wtorki od 8.00 do 16.00; w środy i w soboty nieczynne

Dziekanat studiów II stopnia - MBA
(071) 36-80-636
pokój 106 budynek Z; 53-345 Wrocław ul. Komandorska 118/120
w dni powszednie od 10.00 do 16.00

Dziekanat Bachelors Studies of Finance i Master Studies of Finance
(071) 36-80-896
aneks pokój 1 budynek Z;
poniedziałki - piątki 11.00 - 14.30

Dziekanat studiów II stopnia - studia polsko-francuskie poziom - Master
(071) 36-80-658 pokój 808 budynek Z; poniedziałki - czwartki 10.00 - 14.00