Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul.Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 368-07-89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie - studia licencjackie

Wydział: Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Opis kierunku

AAzwiń
Kwalifikacje ogólne absolwenta studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie
Wiedza:
absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji: przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz instytucji trzeciego sektora gospodarki z uwzględnieniem ich otoczenia,
uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości i informatyki uzupełnioną o elementy socjologii, filozofii i prawa,
zna przykłady najlepszych praktyk z zakresu zarządzania różnymi zasobami i obszarami organizacji,
posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią ekonomiczną i zakresu zarządzania.
Umiejętności:
absolwent umie diagnozować i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem organizacją,
posiada umiejętność twórczego myślenia i działania, pracy zespołowej, dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia,
jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych na niższych i średnich szczeblach zarządzania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Kompetencje społeczne:
absolwent jest zdolny do uzgadniania i podejmowania decyzji z uwzględnieniem ich skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych,
kieruje się w działaniu zasadami zrównoważonego rozwoju w tym społecznej odpowiedzialności organizacji,
rozumie potrzebę permanentnego poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na kierunki prowadzone na poszczególnych wydziałach podstawą kwalifikacji jest suma punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z nw przedmiotów:

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów (kierunki: finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, informatyka w biznesie, zarządzanie):

- język obcy nowożytny
- matematyka
- oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu.

Wydział Nauk Ekonomicznych (kierunki: ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie):

- język obcy nowożytny
- matematyka
- oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny (kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji):

- język obcy nowożytny
- matematyka
- oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu.

Wydział Ekoomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (kierunki: ekonomia, zarządzanie):

- język obcy nowożytny
- język polski
- oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Harmonogram rekrutacji dostępny na stronie UE

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra
Dziekanat studiów stacjonarnych
tel. (075) 75 38 294
e-mail: dziekanat@ae.jgora.pl