Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul.Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 368-07-89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie - studia magisterskie

Wydział: Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Opis kierunku

AAzwiń
Kwalifikacje ogólne absolwenta studiów drugiego stopnia kierunku Zarządzanie

Wiedza:
- absolwent posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze akademickim z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i dyscyplin komplementarnych,
- zna i rozumie uwarunkowania funkcjonowania organizacji w szeroko pojętym otoczeniu w wymiarze operacyjnym, taktycznym i strategicznym,
- potrafi wykorzystywać w zarządzaniu metody i techniki analizy danych ilościowych i jakościowych,
- posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią ekonomiczną i zakresu zarządzania w sposób czynny.

Umiejętności:
- absolwent umie kompleksowo diagnozować i rozwiązywać problemy zarządzania organizacją w różnym horyzoncie czasowym,
- potrafi wdrażać i wykorzystywać w praktyce nowoczesne koncepcje, metody i techniki zarządzania,
- jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych na średnich i wyższych szczeblach zarządzania i/albo specjalistów w różnych obszarach funkcjonowania organizacji ,
- jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Kompetencje społeczne:
- absolwent jest zdolny do skutecznego uzgadniania stanowisk, uwzględnia w podejmowaniu decyzji zasady etyki ogólnej i etyki biznesu, docenia wagę kompromisu jako sposobu rozwiązywania konfliktów,
- rozumie potrzebę permanentnego poszerzania i pogłębiania wiedzy i umiejętności.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Od kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia
- świadectwo dojrzałości w oryginale i jego kserokopia
- oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem,
- ankieta osobowa studenta
- cztery fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie UE we Wrocławiu

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra
Dziekanat studiów stacjonarnych
tel. (075) 75 38 294
e-mail: dziekanat@ae.jgora.pl