Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul.Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 368-07-89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ekonomia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Opis kierunku

AAzwiń
Kwalifikacje ogólne absolwenta kierunku Ekonomia studiów pierwszego stopnia

Wiedza:
- absolwent posiada wiedzę z zakresu podstaw ekonomii, która jest podbudowana treściami kształcenia dotyczącymi ekonomii integracji europejskiej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, rynków finansowych, bankowości, polityki społecznej i gospodarczej, zarządzania oraz gospodarki regionalnej,
- w trakcie studiów absolwent uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu dyscyplin tworzących fundamenty aparatu badawczego i analitycznego ekonomisty, czyli z zakresu analizy ekonomicznej, rachunkowości, podstaw matematyki, statystyki opisowej i ekonometrii oraz informatyki, co pozwala na diagnozowanie i analizę zdarzeń gospodarczych. Wiedza ta jest uzupełniona o nauki społeczne obejmujące elementy socjologii, filozofii i prawa,
- absolwent posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią ekonomiczną.

Umiejętności:
- absolwent umie dokonywać pomiaru zjawisk gospodarczych, ewidencjonować i przetwarzać informacje ekonomiczne i dokonywać ich interpretacji,
- potrafi stosować w praktyce metody diagnostyczne i analityczne,
- jest przygotowany do formułowania wniosków służących podejmowaniu decyzji gospodarczych i społecznych,
- umie kreatywnie pracować w zespołach ludzkich oraz prezentować swoje poglądy w gronie specjalistów z zakresu ekonomii, polityki i biznesu,jest przygotowany do kontynuowania studiów ekonomicznych na poziomie magisterskim (II stop-nia).

Kompetencje społeczne:
- absolwent jest otwarty na uczenie się przez całe życie, akceptuje europejski wymiar standardów życia społecznego, w tym: tolerancję wobec odmiennych poglądów i zachowań kulturowych,
- absolwent rozumie potrzebę zachowania rzetelności i uczciwości w prowadzeniu prac analitycznych, stąd też cechuje go wysoki poziom odpowiedzialności zawodowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na kierunki prowadzone na poszczególnych wydziałach podstawą kwalifikacji jest suma punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z nw przedmiotów:

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów (kierunki: finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, informatyka w biznesie, zarządzanie):

- język obcy nowożytny
- matematyka
- oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu.

Wydział Nauk Ekonomicznych (kierunki: ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie):

- język obcy nowożytny
- matematyka
- oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny (kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji):

- język obcy nowożytny
- matematyka
- oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu.

Wydział Ekoomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (kierunki: ekonomia, zarządzanie):

- język obcy nowożytny
- język polski
- oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Harmonogram rekrutacji dostępny na stronie UE

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra
Dziekanat studiów stacjonarnych
tel. (075) 75 38 294
e-mail: dziekanat@ae.jgora.pl