Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul.Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 368-07-89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ekonomia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Opis kierunku

AAzwiń
Kwalifikacje ogólne absolwenta kierunku ekonomia studiów drugiego stopnia

Wiedza:

- absolwent posiada głęboką znajomość podstaw ekonomii i metodologii nauk społecznych, która jest osadzona w kanonie wiedzy z zakresu analizy makroekonomicznej, ekonomii międzynarodowej, rynku kapitałowego i finansowego, instrumentów polityki gospodarczej, ekonomii sektora publicznego, ekonomii menadżerskiej i finansów menadżerskich oraz kapitału ludzkiego,
- dzięki pogłębionej wiedzy z zakresu metod modelowania i prognozowania oraz wnioskowania statystycznego posiada wyspecjalizowany warsztat ekonomisty,
- absolwent posiada także wiedzę o możliwościach empirycznych zastosowań zarówno metod i technik analizy i diagnostyki ekonomicznej, jak i instrumentów polityki gospodarczej,
- absolwent posiada dobrą znajomość przynajmniej jednego języka obcego, który umożliwia zarówno posługiwanie się terminologią ekonomiczną jak i czynne uczestniczenie w dyskusjach na tematy ekonomiczne.

Umiejętności:

- absolwent potrafi identyfikować, formułować i rozwiązywać problemy ekonomiczne, tak podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej,
- absolwent posiada umiejętności wykorzystania technik modelowania, prognozowania i budowy scenariuszy procesów gospodarczych,
- absolwent potrafi wykorzystać wiedzę oraz wyspecjalizowany warsztat analityczny do formułowania pogłębionych analiz i wniosków z zakresu gospodarki, zarówno w skali makroekonomicznej, mezoekonomicznej jak i mikroekonomicznej,
- absolwent umie prezentować i bronić swoich poglądów zarówno w środowisku biznesowym, politycznym jak i w gremiach naukowych,
- absolwent posiada też zdolność organizowania i kierowania pracami zespołów ludzkich.

Kompetencje społeczne:

- absolwent rozumie konieczność uczenia się przez całe życie,
- absolwent jest wyposażony w umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia społeczno gospodarczego, w tym rynku pracy,
- absolwent jest otwarty na europejski wymiar standardów życia społecznego, tolerancję wobec odmiennych poglądów i zachowań kulturowych,
- absolwent rozumie potrzebę zachowania rzetelności i uczciwości w prowadzeniu prac analitycznych, dlatego też cechuje go wysoki poziom etyki i społecznej odpowiedzialności zawodowej,
- absolwent jest przygotowany do pracy badawczej na studiach III stopnia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Od kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia
- świadectwo dojrzałości w oryginale i jego kserokopia
- oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem,
- ankieta osobowa studenta
- cztery fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie UE we Wrocławiu

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra
Dziekanat studiów stacjonarnych
tel. (075) 75 38 294
e-mail: dziekanat@ae.jgora.pl