Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul.Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 368-07-89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia magisterskie

Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

Opis kierunku

AAzwiń
W ramach kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na drugim stopniu studiów są realizowane następujące specjalności:
- przedsiębiorczość i innowatyka,
- zarządzanie produkcją i usługami,
- zarządzanie rozwojem,
- zarządzanie technologią.


Profil kształcenia na wydziale nawiązuje do popularnego w Europie Zachodniej kierunku engineering management, którego absolwenci uzyskują zawód inżyniera zarządzania, oraz do kierunków ekonomiczno-technicznych, dających umiejętność wykonywania zawodu zarówno inżyniera, jak i ekonomisty.
Należy podkreślić, że również w naszej praktyce gospodarczej coraz bardziej docenia się, podobnie jak w krajach wysoko rozwiniętych, umiejętności kojarzenia zagadnień z zakresu zarządzania z zagadnieniami ekonomiczno-finansowymi i techniczno-technologicznymi. Rośnie zapotrzebowanie na inżynierów o unikatowych kwalifikacjach kierowniczych. Badania karier zawodowych absolwentów Wydziału IE wskazują, że są oni bardzo mobilni i nie mają problemów ze zdobywaniem nowych umiejętności czy z ewentualną koniecznością przekwalifikowania się jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Po studiach na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym dysponują bowiem szeroką wiedzą z różnych dziedzin. Profil kształcenia prowadzonego na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym ma więc charakter zarówno aktualny, jak i przyszłościowy.

Szeroka wiedza absolwentów Wydziału okazuje się szczególnie przydatna w takich obszarach działalności przedsiębiorstw, jak: badania i rozwój, projektowanie przebiegu procesów wytwórczych, produkcja, eksploatacja i serwis. W obszarach tych występują stanowiska zarówno kierownicze, jak i specjalistów z zakresu technologii i techniki wytwarzania oraz ekonomiki i finansów.

Stanowiska kierownicze mogą być związane z zarządzaniem m.in.:

- firmą w warunkach wysokiej technologii,
- techniką, produkcją, jakością i produktami,
- technologiami (procesami wytwórczymi),
- działalnością innowacyjną i inwestycyjną,
- ekologią i ochroną środowiska.

Stanowiska specjalistów technologów mogą dotyczyć głównie:

- inżynierii przygotowania produkcji i wytwarzania produktów,
- inżynierii rozwoju i opracowania nowych produktów,
- inżynierii ochrony środowiska,
- inżynierii zarządzania jakością i kontroli.

Stanowiska specjalistów ekonomistów mogą się wiązać m.in. z takimi obszarami, jak:

- ekonomika produkcji i pracy,
- controlling w przedsiębiorstwie,
- zarządzanie strategiczne,
- zarządzanie finansami.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Od kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia
- świadectwo dojrzałości w oryginale i jego kserokopia
- oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem,
- ankieta osobowa studenta
- cztery fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie UE we Wrocławiu

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat studiów stacjonarnych
Budynek A1 pok. 127
Tel.71 38 60 148
E-mail: dz-ie@ue.wroc.pl

Dziekanat studiów niestacjonarnych
Budynek A1 pok. 129
Tel.71 36 80 149
E-mail:dz-iez@ue.wroc.pl