Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul.Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (071) 368-07-89
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Kategoria: BHP

Czas trwania (semestry): 1
Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Cele i charakterystyka studiów

Cele w obszarze wiedzy: pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; nabycie wiedzy zakresu aspektów prawnych, organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Cele w obszarze umiejętności :
Nabycie umiejętności takich jak:
prowadzenie spraw BHP w różnego typu przedsiębiorstwach , a także m.in.. w jednostkach samorządu terytorialnego , szkołach, jednostkach służby zdrowia,
przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego , ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków w pracy,
prowadzenie szkoleń dorosłych w zakresie BHP.

Absolwenci po ukończeniu studiów mogą pełnić funkcje na stanowiskach BHP, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2.11.2004 (Dz.U. Nr 246 ze zm.).

Warsztaty praktyczne dotyczą m.in. :
oceny ryzyka zawodowego oraz procedury powypadkowej ,
przygotowania projektów studiów wykonalności i wniosków o środki z Unii Europejskiej (uczestnicy tych zajęć otrzymują odrębne zaświadczenie(dyplom) potwierdzające odbycie zajęć z tej tematyki),
nowoczesnych metod szkolenia dorosłych w zakresie BHP ( uczestnicy tych zajęć otrzymują odrębne zaświadczenie potwierdzające odbycie zajęć z tej tematyki, jest szczególnie to istotne dla osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń z zakresu BHP).

Słuchacze po ukończeniu Studiów otrzymują:
świadectwo ukończenia studiów (wzór ustalony przez Ministerstwo),
zaświadczenie o ukończeniu zajęć z zakresu nowoczesnych metod szkolenia dorosłych istotne zwłaszcza dla osób zainteresowanych prowadzeniem po ukończeniu Studiów Podyplomowych BHP prowadzeniem szkoleń z zakresu BHP,
zaświadczenie o ukończeniu zajęć z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych.

Dla zainteresowanych (po konkurencyjnych cenach, nie jest to obligatoryjne dla wszystkich uczestników Studiów):
możliwość uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego z zakresu BHP (18001:2004),
ponadto możliwość uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego z zakresu jakości ( ISO 9001:2009) oraz ochrony środowiska (ISO 14001:2005) lub Zintegrowanego Systemu Zarządzania (bliższe informacje na temat certyfikatu: e-mail: aemerych@wp.pl)

Adresaci

Oferta skierowana jest do:
osób zatrudnionych w komórkach BHP,
osób zamierzających podjąć pracę w tych komórkach,
menedżerów,
pracowników wykonawczych oraz
osób pełniących funkcję społecznych inspektorów pracy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia
- formularz zgłoszeniowy załącznik 1
- oświadczenie o pokryciu kosztów załącznik 2 lub 3
2 zdjęcia (37mm x 45mm)
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
- kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
- dowód wpłaty wpisowego (jeżeli jest wymagane)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Termin zakończenia rekrutacji: 2012-09-10

Opłaty

AAzwiń
2900 PLN (Opłata za studia wynosi 2700 zł + wpisowe 200 zł (kopię dowód wpłaty wpisowego należy dostarczyć wraz z formularzem zgłoszenia na Studia), Wpisowe w kwocie 200 zł, nie podlega zwrotowi w sytuacji rezygnacji z podjęcia Studiów wynikającej z przyczyn niezależnych od Uczelni. Łączna opłata za studia wraz z wpisowym 2900zł - jedna z najniższych cen spośród wszystkich wrocławskich uczelni OPŁATY MOŻNA DOKONAĆ: - jednorazowo w wysokości 2700 zł. termin wpłaty do 15 września 2012r, lub - w dwóch ratach po 1350 zł. termin wpłaty I raty do 15 września 2012r., II raty do 30 stycznia 2013 r.)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat studiów stacjonarnych
Budynek A1 pok. 127
Tel.71 38 60 148
E-mail: dz-ie@ue.wroc.pl

Dziekanat studiów niestacjonarnych
Budynek A1 pok. 129
Tel.71 36 80 149
E-mail:dz-iez@ue.wroc.pl