Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

ul.Olchowa 8, 20-355 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 744-21-13, (081) 531-85-56
fax. (81) 463-17-30

Kierunek: Dietetyka

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności:

- DIETOTERAPIA
- ŻYWIENIE ZBIOROWE
- ŻYWIENIE W SPORCIE
- PROFILAKTYKA ŻYWIENIA

Dietetyk zajmuje się planowaniem, nadzorowaniem i stosowaniem zasad żywienia zarówno dla osób indywidualnych, jak i całych zbiorowości jak i badaniem produktów żywnościowych. Dba on o prawidłowe i racjonalne odżywianie, zwłaszcza w czasie choroby i w specjalnych stanach organizmu ludzkiego. W tym celu musi posiadać szeroką wiedzę o pochodzeniu żywności, o procesach przygotowania potraw, a także o dostosowaniu żywności do potrzeb organizmu w zależności od jego stanu i wieku.

Dietetyk w oparciu o swoją wiedzę opracowuje receptury potraw, a także nadzoruje poszczególne etapy ich przygotowania. Wiedza dietetyka jest szczególnie potrzebna osobom, które cierpią na przewlekłe choroby układu pokarmowego, nerek, choroby metaboliczne, układu krążenia. Stąd dietetyka można spotkać w szpitalach czy sanatoriach. Jego zadaniem jest wspomóc proces leczenia odpowiednim doborem diety lub poprawić samopoczucie pacjenta poprzez odżywianie, dlatego musi doskonale znać nie tylko anatomię i fizjologię człowieka, ale też skutki działania produktów żywnościowych. Z jego wiedzy korzystają także sportowcy, którzy właściwą dietę wykorzystują do osiągnięcia najwyższej formy i wydolności organizmu.

Absolwent kierunku dietetyka powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka, w zależności od etapu jego życia, okresu rozwojowego a także człowieka zdrowego i chorego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów według kolejności zgłoszeń i wpłaty wpisowego. Kandydatami na studia licencjackie mogą być absolwenci szkół posiadający świadectwo maturalne.

Wymagany komplet dokumentów:

* świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
* ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - w przypadku kandydatów z "nową" maturą;
* wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
* cztery fotografie legitymacyjne;
* zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku - do pobrania dla kandydatów z Lublina, do pobrania dla pozostałych kandydatów;
* ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%;
* umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni bądź ze strony Uczelni tutaj dla studiów stacjonarnych lub tutaj dla studiów niestacjonarnych; umowę należy podpisać w dwóch egzemplarzach i złożyć w Dziekanacie;
* ksero dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej - opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów, opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania decyzji (pocztą) o przyjęciu na studia - koszt studiów

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, tel. (0-81) 531-85-56, od poniedziałki do piątku w godzinach 8 - 16. Termin składania dokumentów rozpoczyna się 15 maja 2012r. i trwa do końca września 2012r.

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne:

- miesięcznie 520zł
- semestralnie 2550zł
- rocznie 4800zł

Studia niestacjonarne:

- miesięcznie 460zł
- semestralnie 2200zł
- rocznie 4200zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Obrońców Pokoju 2 (pokój 100)
20-030 Lublin
tel. 081 531 85 56
fax 081 463 17 30