Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

ul.Olchowa 8, 20-355 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 744-21-13, (081) 531-85-56
fax. (81) 463-17-30

Kierunek: Pedagogika - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku pedagogika jest przygotowanie kadr do prowadzenia działalności oświatowej i organizacyjnej. Student w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu nauk pedagogicznych. Studia umożliwiają organizowanie oraz prowadzenie pracy wychowawczej i dydaktycznej, kierowanie zespołami ludzkimi i placówkami oświatowymi, a także rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów jednostek, grup i społeczności. Student posiądzie wiedzę, dotyczącą funkcjonowania publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, opiekuńczo wychowawczych, oraz zasad tworzenia i finansowania projektów i programów edukacyjnych. Całość kształcenia uzupełniają obowiązkowe praktyki w instytucjach i placówkach oświatowych.
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika będzie posiadał podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Będzie potrafił komunikować się w sytuacjach społecznych, posługiwać się warsztatem diagnostycznym, wzbogacać oraz doskonalić swoją wiedzę i kompetencje w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Będzie posiadał umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

Absolwent będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także będzie potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.

Absolwent zostanie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA

Absolwent tej specjalności pozna problematykę funkcjonowania placówek opieki nad dzieckiem, organizacji czasu wolnego dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz jednostek metodycznych pracy opiekuńczo wychowawczej. Opanuje podstawową wiedzę w zakresie metodyki pracy wychowawczej w rodzinie i środowiskach najbardziej do niej zbliżonych. Zapozna się ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, a także przyczynami, objawami i uwarunkowaniami procesu wychowania. Uzyska wiedzę dotyczącą poglądów klasyków pedagogiki opiekuńczej na wychowanie opiekuńcze, dziecko, wychowawcę, jak również na temat stworzonych przez nich systemów wychowawczych i możliwości ich wykorzystania. Zapozna się także z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi podstaw prawnych w pracy opiekuńczo wychowawczej oraz podstawowymi podejściami psychoterapeutycznymi.

Absolwent zostanie wyposażony w umiejętność organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego, będzie także znał zadania opiekuńczo-wychowawcze w rodzinie i zastępczych środowiskach rodzinnych placówek opieki nad dzieckiem. Będzie potrafił diagnozować czynniki warunkujące trudności w uczeniu się i stosować metody optymalizujące proces uczenia się. Będzie także potrafił odnaleźć właściwe przepisy prawa, dokonać ich interpretacji i zastosować do sytuacji faktycznej występującej w pracy opiekuńczo wychowawczej oraz zdiagnozować potrzeby oddziaływania terapeutycznego. Rozwinie zdobyte umiejętności językowe w zakresie języka specjalistycznego.

Będzie wykazywał się postawą ciągłego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia zdobytych umiejętności.

Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia i w wymiarze sprawiedliwości.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów według kolejności zgłoszeń i wpłaty wpisowego. Kandydatami na studia licencjackie mogą być absolwenci szkół posiadający świadectwo maturalne.

Wymagany komplet dokumentów:

* świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
* ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - w przypadku kandydatów z "nową" maturą;
* wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
* cztery fotografie legitymacyjne;
* zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku - do pobrania dla kandydatów z Lublina, do pobrania dla pozostałych kandydatów;
* ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%;
* umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni bądź ze strony Uczelni tutaj dla studiów stacjonarnych lub tutaj dla studiów niestacjonarnych; umowę należy podpisać w dwóch egzemplarzach i złożyć w Dziekanacie;
* ksero dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej - opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów, opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania decyzji (pocztą) o przyjęciu na studia - koszt studiów

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, tel. (0-81) 531-85-56, od poniedziałki do piątku w godzinach 8 - 16. Termin składania dokumentów rozpoczyna się 15 maja 2012r. i trwa do końca września 2012r.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Obrońców Pokoju 2 (pokój 100)
20-030 Lublin
tel. 081 531 85 56
fax 081 463 17 30