Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

ul.Olchowa 8, 20-355 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 744-21-13, (081) 531-85-56
fax. (81) 463-17-30

Kierunek: Taniec - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności:

- TANIEC TOWARZYSKI
- TANIEC WSPÓŁCZESNY
- TANIEC LATYNOSKI
- CHOREOTERAPIA

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku taniec powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę o sztuce ze szczególnym uwzględnieniem: antropologii, historii i teorii tańca. Wyposażony w wiedzę z zakresu między innymi: technik tanecznych, kompozycji tańca, literatury tanecznej i baletowej, technik wspomagających warsztat zawodowy.

W toku zajęć teoretycznych a zwłaszcza praktycznych absolwent nabywa umiejętności w zakresie poszczególnych rodzajów tańca: klasycznego, narodowego i ludowego, towarzyskiego oraz nowoczesnego. Absolwent powinien uzyskać podstawy wiedzy o muzyce, formach muzycznych w kontekście historycznym, kompozycji muzyki, wiadomości z zakresu: rytmiki, kostiumologii, scenografii, choreografii, sztuki aktorskiej, fitness, gimnastyczno akrobatycznych podstawy tańca, zarządzania sztuką i kulturą. W procesie nauczania ważnym elementem jest dydaktyka. Rozwinięcie zainteresowań oraz pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych absolwent zrealizuje poprzez wybór zajęć fakultatywnych: taniec współczesny, taniec sportowy, taniec etniczny, tańce latynoskie.

Absolwent powinien być przygotowany do posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego, posługiwania się językiem obcym w formie specjalistycznej stosowanie do między innymi: teorii tańca, technik tanecznych, a także innych istotnych obszarów tej dziedziny sztuki. Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk humanistycznych (pedagogika, psychologia), powinien wykształcić poczucie estetyki i wrażliwości, innowacyjności do działania. Istotne są jego predyspozycje osobowościowe oraz cechy psychofizyczne. Absolwent powinien być przygotowany do pracy artystycznej i twórczej w dziedzinie tańca, publicystycznej w dziedzinie wiedzy o tańcu, powinien zdobyć podstawy pracy pedagogicznej.

Uczelnia w ramach kierunku taniec organizuje swoim studentom darmowe kursy komputerowe z zakresu obsługi systemu operacyjnego WINDOWS, podstaw obsługi systemu operacyjnego LINUX, obsługi pakietu MICROSOFT OFFICE, znajomości zagadnień sieci LAN i Internetu, zakończone wydaniem stosownego certyfikatu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydatami na studia licencjackie mogą być absolwenci szkół posiadający świadectwo maturalne. Przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów według kolejności zgłoszeń i wpłat wpisowej i rekrutacyjnej oraz zdania egzaminu praktycznego z poczucia rytmu, słuchu i umuzykalnienia, sprawności fizycznej.

Egzamin odbędzie się w siedzibie Uczelni na ul. Obrońców Pokoju 2. Składać się on będzie z dwóch części - rozmowy kwalifikacyjnej (motywy wyboru kierunku, podstawowa wiedza o tańcu) oraz części praktycznej polegającej na zaprezentowaniu indywidualnego układu tanecznego.

Z egzaminu praktycznego są zwolnieni kandydaci, którzy posiadają wszelkie dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje (szkolenia, dyplomy uczestniczenia w zawodach, konkursach mistrzostw tańca na szczeblu krajowym i międzynarodowym; wykonywanie zawodu tancerza przez okres co najmniej 1 rok; pracę w profesjonalnych zespołach, grupach tanecznych itp.).
Planuje się przyjąć na studia stacjonarne (dzienne) 50 osób i na studia niestacjonarne (zaoczne) 50 osób.

Wymagane dokumenty:

- formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
- świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis;
- zaświadczenie lekarskie od lekarza ogólnego;
- 4 fotografie legitymacyjne;
- umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać i złożyć w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) bądź ze strony Uczelni tutaj dla studiów stacjonarnych lub tutaj dla studiów niestacjonarnych;
- ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%;
- dowód bezzwrotnej opłaty wpisowego - opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, tel. (0-81) 531-85-56, od poniedziałki do piątku w godzinach 8 - 16. Termin składania dokumentów rozpoczyna się 15 maja 2012r. i trwa do końca września 2012r.

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne:

- miesięcznie 340zł
- semestralnie 1500zł
- rocznie 2900zł

Studia niestacjonarne:

- miesięcznie 330zł
- semestralnie 1500zł
- rocznie 2900zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Obrońców Pokoju 2 (pokój 100)
20-030 Lublin
tel. 081 531 85 56
fax 081 463 17 30