Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

ul.Olchowa 8, 20-355 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 744-21-13, (081) 531-85-56
fax. (81) 463-17-30

Kierunek: Doradztwo zawodowe trzysemestralne

Kategoria: Komunikacja społeczna

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW

Poprzez odbycie trzysemestralnych studiów, praktykę i staż oraz pomyślnie złożony egzamin końcowy słuchacze powinni zrealizować ogólne cele programowe:

CELE OGÓLNE

1. Ukształtowanie podstaw teoretycznych oraz zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego;
2. Ukształtowanie podstaw lub udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego;
3. Zrozumienie charakterystycznych dla zawodów problemów, zagadnień i dylematów etycznych;
4. Ukształtowanie indywidualnych umiejętności doradczych;
5. Ukształtowanie umiejętności ułatwiających pracę grupową, zrozumienie zachowań grupowych;
6. Zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej (kariery);
7. Opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej;
8. Zdobycie i rozwinięcie pod kierunkiem nauczycieli doświadczenia zawodowego;
9. Pogłębianie lub osiągnięcie osobistego i zawodowego rozwoju;
10. Ukształtowanie umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą i z dorosłymi.

ADRESAT STUDIÓW

Studia te są skierowane do osób zatrudnionych w szkołach/placówkach - absolwenci studiów wyższych zawodowych lub magisterskich posiadający przygotowanie pedagogiczne.
Studia te przygotowują do:
- udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielania informacji w tym zakresie,
- wspierania innych nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

METODY KSZAŁCENIA

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Studenci otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Każdy student podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci Internet narzędzi - stron WWW, e-mail, itp. - opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny.

Prowadzący przedmiot pomaga studentowi w przyswojeniu materiału udzielając wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce. Jest również osobą odpowiedzialną za kreatywne ustosunkowanie studenta do przekazywanych w ramach przedmiotu treści merytorycznych.

Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzamin składany jest na uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie sobotniego lub niedzielnego, kilkugodzinnego zjazdu egzaminacyjnego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci składają następujące dokumenty:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
- odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich);
- umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) lub ze strony www Uczelni;
- 3 zdjęcia legitymacyjne;
- ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%;
- dowodu uiszczenia opłaty wpisowego;

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, od poniedziałki do piątku w godzinach 8 - 16, tel. (0-81) 531-85-56. Termin składania dokumentów rozpoczyna się 15 maja 2012r. i trwa do końca września 2012.

Opłaty

AAzwiń
Opłata jednorazowa wynosi 2900 zł,
Opłata za semestr I i II wynosi 1100 zł,
Opłata za semestr III wynosi 900 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Obrońców Pokoju 2 (pokój 100)
20-030 Lublin
tel. 081 531 85 56
fax 081 463 17 30