Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

ul.Olchowa 8, 20-355 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 744-21-13, (081) 531-85-56
fax. (81) 463-17-30

Kierunek: Europejski Doradca Zawodowy przez internet

Kategoria: Socjologia i Praca socjalna

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Cele studiów:

Studia podyplomowe BADANIA RYNKOWE, utworzone w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie są skierowane do osób zainteresowanych obserwowaniem procesów zachodzących w społeczeństwie, ich badanie, analizowanie, przedstawianie wyników oraz opisywanie nastrojów występujących w grupach społecznych.

Studia te to:

nauka o opinii publicznej,
nauka pozyskiwania informacji o potencjalnych konsumentach, wyborcach, itp.
nauka o metodach prowadzenia badań opinii publicznej i badań rynkowych,
nauka analizy i interpretacji rozlicznych danych,
nauka organizacji i funkcjonowania agencji badań rynkowych czy też agencji badania opinii publicznej,
nauka psychologii zachowań nabywców,
nauka wykorzystywania nowoczesnych technologii bo prowadzenia badań

Zajęcia na studiach są w formie wykładów i ćwiczeń. Nauka trwa dwa semestry. Łącznie realizowanych jest 250 godzin zajęć dydaktycznych.

Adresat studiów

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych (magistrów, inżynierów, licencjatów) oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich o dowolnym kierunku studiów (w tym ostatnim przypadku warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest dostarczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych)

Absolwenci tej specjalizacji mogą być zatrudniani jako specjaliści w reklamie, marketingu czy też public relations, w firmach konsultingowych, jak i w administracji publicznej czy w ośrodkach badania opinii publicznej w zawodach:

specjalista ds. badań rynkowych,
specjalista ds. badań opinii publicznej,
analityk rynku konsumentów,
analityk nastrojów społecznych,
project manager.

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Studenci otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Każdy student podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci Internet narzędzi - stron WWW, e-mail, itp. - opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci składają następujące dokumenty:

* wypełniony formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
* odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich,magisterskich);
* umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać i złożyć w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) lub ze strony www Uczelni;
* 3 zdjęcia legitymacyjne;
* ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%;
* dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów, opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania decyzji (pocztą) o przyjęciu na studia;

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, w soboty 8-14 ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin tel. 81 531 85 56 . Termin składania dokumentów: 15 maja 2012r. do końca września 2012r. Ilość miejsc ograniczona.

Opłaty

AAzwiń
Czesne wynosi odpowiednio:
-opłata jednorazowa 2100 zł
-opłata za semestr 1100 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Obrońców Pokoju 2 (pokój 100)
20-030 Lublin
tel. 081 531 85 56
fax 081 463 17 30