Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

ul.Olchowa 8, 20-355 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 744-21-13, (081) 531-85-56
fax. (81) 463-17-30

Kierunek: Organizacja pomocy społecznej - 2 semestralne przez internet

Kategoria: Socjologia i Praca socjalna

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
Cele studiów

Cel studiów wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu funkcjonowania pomocy społecznej, pogłębienie i zaktualizowanie wiadomości z polityki społecznej, prawa, organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, tworzenia programów pomocy socjalnej dla różnorodnych grup Społecznych objętych profesjonalną pomocą, zdobycia umiejętności w określaniu potrzeb społecznych w środowiskach lokalnych.

Adresat studiów

Studia te są skierowane do osób z wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim), a w szczególności do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu pomocy społecznej, pracowników socjalnych chcących uzyskać specjalizację z zakresu pomocy społecznej oraz do kadry kierującej instytucjami pomocy społecznej (np. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, Domy Pomocy Społecznej, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i inne) liderów organizacji pozarządowych, również do wszystkich absolwentów studiów licencjackich i magisterskich chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

Kwalifikacje

Studia dają kwalifikacje z zakresu organizacji pomocy społecznej określone Ustawą o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004.

Absolwenci wyposażeni zostaną w wiedzę teoretyczną dotyczącą organizowania i funkcjonowania pomocy społecznej. Zdobyta wiedza pozwoli słuchaczowi na kierowanie instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc społeczną, tworzenie programów pomocy socjalnej dla różnych grup podmiotów, postępowanie z osobami objętymi pomocą społeczną i rozwiązywania ich problemów oraz dochodzenie do standardów Unii Europejskiej w pomocy społecznej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki przyjęcia

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:

wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
3 zdjęcia legitymacyjne;
ksero dowodu osobistego;
dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez różne instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne w danym regionie, należy przedłożyć stosowny dokument.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, od poniedziałki do piątku w godzinach 8 - 16, tel. (0-81) 531-85-56. Termin składania dokumentów rozpoczyna się 15 maja 2012r i trwa do końca września 2012r.

Opłaty

AAzwiń

Czesne za I semestr - 1100zł
Czesne za II semestr - 1100zł
Czesne opłata jednorazowa - 2100zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Obrońców Pokoju 2 (pokój 100)
20-030 Lublin
tel. 081 531 85 56
fax 081 463 17 30