Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

ul.Olchowa 8, 20-355 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 744-21-13, (081) 531-85-56
fax. (81) 463-17-30

Kierunek: Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i starszymi - 2 semestralne przez internet

Kategoria: Socjologia i Praca socjalna

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Cele studiów

Przekazanie wiedzy z zakresu: problematyki osób niepełnosprawnych i ludzi starych, pomocy społecznej tym osobom, metodyki pracy socjalnej z tymi grupami, diagnozowanie ich potrzeb oraz rozwiązywanie problemów, wzbogacenie warsztatu pracy socjalnej, kompetencji osób profesjonalnie planujących formy pomocy tym kategoriom społecznym, poznanie aktualnych kierunków polityki społecznej oraz systemu instytucji powołanych dla osób niepełnosprawnych i starych. Studia maja charakter doskonalący.

Adresat studiów

Adresaci studiów: pracownicy socjalni pracujący w instytucjach i placówkach pomocy społecznej, chcące uzupełnić wiedzę teoretyczną o tych grupach osób i doskonalić narzędzia techniki oraz metodykę pracy socjalnej na tej płaszczyźnie, liderzy organizacji pozarządowych, pracownicy ośrodków wsparcia, wszyscy zainteresowani sytuacją społeczną osób niepełnosprawnych i starych we współczesnym społeczeństwie.

Metody kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Studenci otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Każdy student podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci Internet narzędzi - stron WWW, e-mail, itp. - opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny.

Prowadzący przedmiot pomaga studentowi w przyswojeniu materiału udzielając wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce. Jest również osobą odpowiedzialną za kreatywne ustosunkowanie studenta do przekazywanych w ramach przedmiotu treści merytorycznych.

Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzamin składany jest na uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie sobotniego lub niedzielnego, kilkugodzinnego zjazdu egzaminacyjnego.

Przewiduje się 4 zjazdy egzaminacyjne w trakcie trwania studiów i jeden zjazd na egzamin końcowy. Liczba godzin studiów odpowiada 300 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki przyjęcia

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:

wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
3 zdjęcia legitymacyjne;
ksero dowodu osobistego;
dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez różne instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne w danym regionie, należy przedłożyć stosowny dokument.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, w soboty 8-14 ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin tel. 81 531 85 56 . Termin składania dokumentów: 15 maja 2012r. do końca września 2012r. Ilość miejsc ograniczona.

Opłaty

AAzwiń
Czesne za I semestr - 1100zł
Czesne za II semestr - 1100zł
Czesne opłata jednorazowa - 2100zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Obrońców Pokoju 2 (pokój 100)
20-030 Lublin
tel. 081 531 85 56
fax 081 463 17 30