Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

ul.Olchowa 8, 20-355 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 744-21-13, (081) 531-85-56
fax. (81) 463-17-30

Kierunek: Kosmetologia

Opis kierunku

AAzwiń
Wraz ze wzrostem ludzkich potrzeb i wymagań, w zakresie dbałości o wygląd i profilaktykę zdrowia, pojawiła się konieczność kształcenia na poziomie studiów wyższych, w nowym kierunku - KOSMETOLOGIA. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych jako jedyna i pierwsza w województwie lubelskim uzyskała zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na prowadzenie studiów licencjackich i podyplomowych, na kierunku - kosmetologia.

Studia te oferują bogatą wiedzę teoretyczną i wielowymiarowe przygotowanie praktyczne w zakresie kosmetologii upiększającej, pielęgnacyjnej i leczniczej. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy a studenci zdobywają praktyki w nowocześnie wyposażonej pracowni kosmetologicznej Uczelni.

Zadaniem Uczelni jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie kosmetologii. Absolwent studiów licencjackich, dzięki uzyskanemu wykształceniu z różnych dziedzin nauk: medycznych, farmaceutycznych, chemicznych, humanistycznych, przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu złożonych umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej w dziedzinie pielęgnowania urody i powstrzymywania procesu starzenia oraz profilaktyki zdrowia, powinien posiadać kwalifikacje niezbędne do właściwego zaplanowania i świadomego przeprowadzenia zabiegów kosmetycznych: pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających.

Absolwent powinien wykonać swój zawód ze szczególną starannością, mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta a przede wszystkim zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi.

Studia na kierunku kosmetologia trwają 3 lata, czyli 6 semestrów. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata w zakresie kosmetologii. W czasie trwania studiów student jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze 8 tygodni.

Absolwenci kierunku kosmetologia Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie obok dyplomu ukończenia studiów o kierunku kosmetologia otrzymują również międzynarodowe certyfikaty Bass Cosmetics:
- w zakresie przedłużania paznokci akrylem i żelem,
- w zakresie zdobienia paznokci.

Uczelnia uzyskała zgodę na współpracę z gabinetami kosmetycznymi m.in. Dr Irena Eris, Dermika Spa&Salon, Avon, Gabinet Dermatologiczno Kosmetologiczny "Laser Medic", "Studio Anna" Kosmetyczne Centrum Usługowo Szkoleniowe i inne.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń i wpłat i trwa do wyczerpania limitu miejsc. Planuje się przyjąć na studia stacjonarne (dzienne) 50 osób i na studia niestacjonarne (zaoczne) 80 osób. Kandydatami na studia licencjackie mogą być absolwenci szkół posiadających świadectwo maturalne.

Wymagane dokumenty:

- formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
- świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis;
- zaświadczenie lekarskie od lekarza ogólnego;
- 4 fotografie legitymacyjne;
- umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać i złożyć w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) bądź ze strony Uczelni tutaj dla studiów stacjonarnych lub tutaj dla studiów niestacjonarnych;
- ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%;
- dowód bezzwrotnej opłaty wpisowego - opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, od poniedziałki do piątku w godzinach 8 - 16, tel. (0-81) 531-85-56. Termin składania dokumentów rozpoczyna się 15 maja 2012 i trwa do końca września 2012r.

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne:

- miesięcznie 477zł
- semestralnie 2350zł
- rocznie 4650zł

Studia niestacjonarne:

- miesięcznie - 440zł
- semestralnie - 2150zł
- rocznie 4250zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Obrońców Pokoju 2 (pokój 100)
20-030 Lublin
tel. 081 531 85 56
fax 081 463 17 30