Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

ul.Olchowa 8, 20-355 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 744-21-13, (081) 531-85-56
fax. (81) 463-17-30

Kierunek: Praca socjalna - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
W warunkach radykalnych przemian społeczno-kulturowych i gospodarczych w ostatnich latach w Polsce jednostka zmuszona została do przystosowania się do życia w nowej rzeczywistości społecznej. Cechuje ją między innymi: pluralizacja życia gospodarczego, obecność konfliktów i sprzecznych interesów, prywatyzacja, zmniejszenie bezpieczeństwa socjalnego (likwidacja osłon socjalnych) brak pewności zatrudnienia, bezrobocie, wzrost kosztów utrzymania. Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne dla niektórych osób stały się ogromną szansą, dla innych zagrożeniem, zbyt wysokim progiem do przejścia, powodując liczne wyrzeczenia, problemy z akceptacją nowych warunków.

Zwiększa się skala takich zjawisk jak: ubóstwo, bezdomność. Poszerza się grono osób biernych, bezradnych, oczekujących wsparcia i pomocy, które nie są w stanie samodzielnie przezwyciężać trudy codziennego życia. Tempo zmian na wielu płaszczyznach życia społecznego przekraczają indywidualne możliwości jednostek.

Pracownik socjalny wychodzi naprzeciw tym wszystkim, którzy napotykają na swojej drodze problemy i trudności, z którymi nie potrafią sobie samodzielnie poradzić.

Człowiek o tej profesji ma do wypełnienia swojego rodzaju misję, gdyż staje się bezpośrednim wykonawcą polityki społecznej państwa w zakresie pomocy wszystkim, którzy wsparcia potrzebują, dlatego też absolwent kierunku praca socjalna musi legitymować się wszechstronnym wykształceniem.

Program studiów licencjackich z zakresu pracy socjalnej został tak skonstruowany, aby absolwent został wyposażony w gruntowną interdyscyplinarną wiedzę o wielowymiarowym funkcjonowaniu człowieka.

Absolwent Wyższej Szkoły Nauk Społecznych będzie w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studenci studiów I stopnia na kierunku praca socjalna w naszej Uczelni będą mieli możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: praca socjalna z rodziną , praca z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi. Program nauczania w ramach tych specjalności został tak przygotowany, aby mieszcząc się w kanonie kierunku praca socjalna pozwolił na pogłębienie wiedzy i zdobycie konkretnych umiejętności.
Program studiów licencjackich z zakresu pracy socjalnej został tak skonstruowany, aby absolwent został wyposażony w gruntowną interdyscyplinarną wiedzę o wielowymiarowym funkcjonowaniu człowieka.

Absolwent kierunku praca socjalna będzie dysponował wiedzą filozoficzną i socjologiczną, która pozwoli mu poznać istotę ludzką i procesy społeczne. Wiedza przyrodnicza i psychologiczna da podstawy do zrozumienia systemu człowiek - środowisko oraz umożliwi zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne, psychiczne i społeczne. Wiedza ekonomiczna i prawna z kolei pozwoli zrozumieć mechanizmy rzutujące na system podziału i działalności służb społecznych oraz ich formalno - prawnego instrumentalizmu.
Absolwenci kierunku praca socjalna będą posiadali wiedzę o człowieku, jego środowisku i sposobach pomocy w rozwiązywaniu rozlicznych problemów życiowych. Pracownik socjalny będzie eksponował podejście wychowawcze. Studia te mają umożliwiać łączenie działania z badaniem np. w ramach projektowania socjalnego oraz zajęć seminaryjnych. Pracownik socjalny będzie posiadał nie tylko odpowiednie predyspozycje intelektualne i metodyczne, ale także charakterologiczne, związane z prezentowaniem odpowiednich postaw zgodnych z etyką zawodu oraz rozumieniem potrzeb i problemów ludzi wymagających pomocy i wsparcia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów według kolejności zgłoszeń i wpłaty wpisowego. Kandydatami na studia licencjackie mogą być absolwenci szkół posiadający świadectwo maturalne.

Wymagany komplet dokumentów:

* świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
* ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - w przypadku kandydatów z "nową" maturą;
* wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
* cztery fotografie legitymacyjne;
* zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku - do pobrania dla kandydatów z Lublina, do pobrania dla pozostałych kandydatów;
* ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%;
* umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni bądź ze strony Uczelni tutaj dla studiów stacjonarnych lub tutaj dla studiów niestacjonarnych; umowę należy podpisać w dwóch egzemplarzach i złożyć w Dziekanacie;
* ksero dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej - opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów, opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania decyzji (pocztą) o przyjęciu na studia - koszt studiów

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, tel. (0-81) 531-85-56, od poniedziałki do piątku w godzinach 8 - 16. Termin składania dokumentów rozpoczyna się 15 maja 2012r. i trwa do końca września 2012r.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Obrońców Pokoju 2 (pokój 100)
20-030 Lublin
tel. 081 531 85 56
fax 081 463 17 30