Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

ul.Olchowa 8, 20-355 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 744-21-13, (081) 531-85-56
fax. (81) 463-17-30

Kierunek: Socjologia - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności:

- DORADZTWO ZAWODOWE
- SOCJOTECHNIKA I MARKETING POLITYCZNY
- SOCJOTECHNIKA REKLAMY
- SOCJOLOGIA ZDROWIA I PRACY SOCJALNEJ

Socjologia to nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmianę społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także proces ich zmian. Socjologowie badają zarówno jednostki uwikłane w grupy społeczne, jak i międzyludzkie relacje (np. rodzinę, wspólnoty, stowarzyszenia, zrzeszenia itp.). Relacje międzyludzkie ujęte w społecznej dynamice mogą ludzi łączyć tworząc grupy społeczne, instytucje czy całe społeczeństwa, lub dzielić przez społeczne podziały.

Socjologia dostarcza wiedzy, bez której organizacje społeczne, polityczne i biznesowe, a także media i wszelkie inne dziedziny komunikacji społecznej nie są w stanie skutecznie funkcjonować. Socjolog lepiej niż inni dostrzega zmiany w życiu społecznym i szybciej się do nich dostosowuje. Wiedza socjologiczna ma uniwersalne znaczenie i zastosowanie, odnosząc się do wszelkich aspektów życia każdego z nas w społeczeństwie: do naszej pracy, życia w rodzinie, funkcjonowania w grupach formalnych i nieformalnych, w instytucjach oraz organizacjach społecznych i politycznych. Zawody w których możesz pracować: doradca personalny, doradca polityczny, pracownik ośrodków badania opinii publicznej, specjalista ds. marketingu i reklamy, pracownik socjalny.

Absolwenci kierunku nabędą umiejętności kierowania działaniami zbiorowymi, wspomagania inicjatyw obywatelskich, wykorzystania kapitału ludzkiego w organizacji lub przedsiębiorstwie oraz budowania zespołów i kultury organizacyjnej. Dzięki takiemu podejściu absolwenci, oprócz umiejętności zawodowych, będą wyposażeni również w te elementy wiedzy, które są niezbędne do dobrego funkcjonowania na rynku pracy.

Uczelnia w ramach kierunku socjologia organizuje swoim studentom darmowe kursy komputerowe z zakresu obsługi systemu operacyjnego WINDOWS, podstaw obsługi systemu operacyjnego LINUX, obsługi pakietu MICROSOFT OFFICE, znajomości zagadnień sieci LAN i Internetu, zakończone wydaniem stosownego certyfikatu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów według kolejności zgłoszeń i wpłaty wpisowego. Kandydatami na studia licencjackie mogą być absolwenci szkół posiadający świadectwo maturalne. Planuje się przyjąć na studia stacjonarne (dzienne) 50 osób i na studia niestacjonarne (zaoczne) 50 osób.

Wymagane dokumenty:

- formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
- świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis;
- zaświadczenie lekarskie od lekarza ogólnego;
- 4 fotografie legitymacyjne;
- umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać i złożyć w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) bądź ze strony Uczelni tutaj dla studiów stacjonarnych lub tutaj dla studiów niestacjonarnych;
- ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%;
- dowód bezzwrotnej opłaty wpisowego - opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, tel. (0-81) 531-85-56, od poniedziałki do piątku w godzinach 8 - 16. Termin składania dokumentów rozpoczyna się 15 maja 2012r.i trwa do końca września 2012r.

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne:

- miesięcznie 340zł
- semestralnie 1500zł
- rocznie 2900zł

Studia niestacjonarne:

- miesięcznie - 330zł
- semestralnie - 1500zł
- rocznie 2900zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Obrońców Pokoju 2 (pokój 100)
20-030 Lublin
tel. 081 531 85 56
fax 081 463 17 30