Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

ul.Olchowa 8, 20-355 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 744-21-13, (081) 531-85-56
fax. (81) 463-17-30

Kierunek: Techniki dentystyczne - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności:

- ORTODONCJA
- PROTETYKA


Studia trwają 3 lata. Pogram obejmuje nauczanie z zakresu teoretycznych dyscyplin nauk medycznych oraz treści podstawowych (anatomii i histologii, fizjologii narządu żucia, epidemiologii, zdrowia publicznego, ochrony środowiska, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ekonomii i finansów w ochronie zdrowia, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, organizacji i zarządzania pracownią techniki dentystycznej) a także nauczanie przedmiotów kierunkowych (z zakresu techniki protetycznej, techniki ortodontycznej, propedeutyki protetyki, propedeutyki ortodoncji, materiałoznawstwa techniczno-dentystycznego, technologii odlewniczych w technice dentystycznej, konstrukcji protez stałych i ruchomych, modelarstwa i rysunku, technologii polimerów, technologii ceramicznych, biomechaniki w technice dentystycznej).

Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną z zakresu: anatomii i fizjologii organizmu ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem głowy, szyi, narządu żucia, techniki dentystycznej, jak również podstawy nauk społecznych, prawa, ekonomii, zarządzania. Powinien zdobyć przede wszystkim wiedzę, umiejętności praktyczne i sprawność w zakresie:
- wykonywania wszystkich uzupełnień protetycznych począwszy od protez całkowitych do implantów oraz aparatów ortodontycznych,
- technologii wykonywania protez, szyn, obturatorów, ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia i profilaktyki chorób i wad narządu żucia,
- wykonywania urządzeń do profilaktyki i rehabilitacji układu stomatologicznego dla pacjentów: wieku rozwojowego, dojrzałego i geriatrycznego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Przewiduje się przyjęcia kandydatów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów według kolejności zgłoszeń i wpłaty wpisowego. Kandydatami na studia licencjackie mogą być absolwenci szkół posiadający świadectwo maturalne. Planuje się przyjąć na studia stacjonarne (dzienne) 50 osób i na studia niestacjonarne (zaoczne) 80 osób.

Wymagane dokumenty:

- formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
- świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis;
- zaświadczenie lekarskie od lekarza ogólnego;
- 4 fotografie legitymacyjne;
- umowa o kształcenie - formularz umowy do pobrania w Dziekanacie Uczelni (umowę można podpisać i złożyć w każdym czasie, ale do dnia zakończenia rekrutacji) bądź ze strony Uczelni tutaj dla studiów stacjonarnych lub tutaj dla studiów niestacjonarnych;
- ksero dowodu osobistego str. 1 i 2 w powiększeniu 50%;
- dowód bezzwrotnej opłaty wpisowego - opłatę wpisowego należy wpłacić na rachunek WSNS najpóźniej do dnia złożenia dokumentów.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, tel. (0-81) 531-85-56, od poniedziałki do piątku w godzinach 8 - 16. Termin składania dokumentów rozpoczyna się 15 maja 2012 i trwa do końca września 2012.

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne:

- miesięcznie 850zł
- semestralnie 4150zł
- rocznie 8100zł

Studia niestacjonarne:

- miesięcznie 820zł
- semestralnie 4000zł
- rocznie 7800zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Obrońców Pokoju 2 (pokój 100)
20-030 Lublin
tel. 081 531 85 56
fax 081 463 17 30