Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

ul.al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. 71 347-35-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Turystyka i rekreacja - studia magisterskie

Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego

Opis kierunku

AAzwiń
Na kierunku turystyka i rekreacja kształcenie odbywa się w systemie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych (zaocznych)

Na studiach stacjonarnych realizuje się:
- 3-letnie studia I stopnia
- 2-letnie studia II stopnia

Na studiach niestacjonarnych (zaocznych) realizuje się:
- 3-letnie studia I stopnia
- 2-letnie studia II stopnia

Na studiach niestacjonarnych (wieczorowych) realizuje się:
- 3-letnie studia I stopnia
- 2-letnie studia II stopnia

Na IV roku 5-letnich studiów oraz na I roku studiów II stopnia studiów istnieje możliwość wyboru specjalności:
- turystyka aktywna
- rekreacja ruchowa
- fitness

Kształcenie na 2-letnich studiach II stopnia realizuje się dla absolwentów studiów licencjackich (znajdujących się w wykazie MEiN) w zakresie turystyki i rekreacji.
Absolwenci innych szkół niż akademie wychowania fizycznego są zobowiązani do wyrównania różnic programowych (godzinowych i przedmiotowych) między programem studiów a minimami MNiSW dla kształcenia zawodowego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
W postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa uzyskana na dyplomie oraz średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów licencjackich na podstawie suplementu.

Punktacja za ocenę końcową na dyplomie (przeliczana na punkty według skali): bardzo dobra z wyróżnieniem 10 pkt, bardzo dobra (5) 8 pkt, dobra (4) 6 pkt, dostateczna (3) 4 pkt.

Punktacja za średnią ocen z przebiegu studiów licencjackich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku): 4,51-5,00 10 pkt, 4,01-4,50 8 pkt, 3,51-4,00 6 pkt, 3,00-3,50 4 pkt.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne:

- od czerwca do lipca - kandydaci z tzw. "nową maturą"
- czerwiec - kandydaci z tzw. "starą maturą"

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne: lipiec

Opłaty

AAzwiń
Szczegóły dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego
ul. Mickiewicza 98, 51-684 Wrocław

www.awf.wroc.pl
dziekanat.wf@awf.wroc.pl, tel. 71 347 34 85

Informacje związane z rekrutacją na Wydział Wychowania Fizycznego można uzyskać pod numerem telefonu: 71 347 31 98

Studia doktoranckie 71 347 31 69
Studia podyplomowe 71 347 31 85