Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

ul.al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. 71 347-35-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Wychowanie fizyczne - studia licencjackie

Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent I stopnia studiów kierunku wychowanie fizyczne posiada podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej. Absolwent jest przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej: szkoły podstawowe i gimnazja; instytucje oświatowe i instytucje kultury fizycznej; promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym. Absolwent zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
a) weryfikacja złożonych dokumentów,
b) ocena poziomu wiedzy z 3 wybranych przedmiotów:

-kandydaci z nową maturą
ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród:
* języka polskiego,
* języka obcego,
* matematyki / fizyki,
* biologii / chemii,
* geografii / historii
za każdy wybrany przedmiot maturalny zdany na poziomie:
rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie 150 pkt
podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt

Sposób obliczania punktów:
poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt
poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt

-kandydaci ze starą maturą
ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród:
* języka polskiego,
* języka obcego,
* matematyki / fizyki,
* biologii / chemii,
* geografii / historii

Ocena z wybranego przedmiotu jest przeliczana na punkty według skali:
ocena celująca (6) 150 pkt
ocena bardzo dobra (5) 100 pkt
ocena dobra (4) 80 pkt
ocena dostateczna (3) 60 pkt
ocena mierna (2) 30 pkt

Punkty preferencyjne:
450 pkt laureaci i finaliści olimpiad centralnych z wybranych przedmiotów
w latach 2011-2013,
450 pkt za świadectwo międzynarodowej matury (IB),
100 pkt absolwenci klas dwujęzycznych,
450 pkt klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],
200 pkt klasa sportowa mistrzowska [M],
100 pkt klasa sportowa I.

Deklaracja przystąpienia do AZS AWF Wrocław dwukrotność liczby punktów przydzielonych za klasę sportową.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne:

- od czerwca do lipca - kandydaci z tzw. "nową maturą"
- czerwiec - kandydaci z tzw. "starą maturą"

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne: lipiec

Opłaty

AAzwiń
Szczegóły dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego
ul. Mickiewicza 98, 51-684 Wrocław

www.awf.wroc.pl
dziekanat.wf@awf.wroc.pl, tel. 71 347 34 85

Informacje związane z rekrutacją na Wydział Wychowania Fizycznego można uzyskać pod numerem telefonu: 71 347 31 98

Studia doktoranckie 71 347 31 69
Studia podyplomowe 71 347 31 85