Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

ul.al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. 71 347-35-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Turystyka i rekreacja - studia licencjackie

Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent I stopnia studiów kierunku turystyka i rekreacja posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Jest przygotowany do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji. Absolwent posiada umiejętności: organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji; przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w: biurach podróży; hotelach; ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji i odnowy biologicznej; gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego; administracji rządowej i samorządowej; organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w działalności zawodowej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
a) weryfikacja złożonych dokumentów,
b) ocena poziomu wiedzy z 3 wybranych przedmiotów:

- kandydaci z nową maturą

ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród:
języka polskiego,
języka obcego,
matematyki / fizyki,
biologii / chemii,
geografii / historii
za każdy wybrany przedmiot maturalny zdany na poziomie:
rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie 150 pkt
podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt
Sposób obliczania punktów:
poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt
poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt

- kandydaci ze starą maturą
ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród:
języka polskiego,
języka obcego,
matematyki / fizyki,
biologii / chemii,
geografii / historii
Ocena z wybranego przedmiotu jest przeliczana na punkty według skali:
ocena celująca (6) 150 pkt
ocena bardzo dobra (5) 100 pkt
ocena dobra (4) 80 pkt
ocena dostateczna (3) 60 pkt
ocena mierna (2) 30 pkt

Punkty preferencyjne:
450 pkt laureaci i finaliści olimpiad centralnych z wybranych przedmiotów
w latach 2011-2013,
450 pkt za świadectwo międzynarodowej matury (IB),
100 pkt absolwenci klas dwujęzycznych.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne:

- od czerwca do lipca - kandydaci z tzw. "nową maturą"
- czerwiec - kandydaci z tzw. "starą maturą"

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne: lipiec

Opłaty

AAzwiń
Szczegóły dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego
ul. Mickiewicza 98, 51-684 Wrocław

www.awf.wroc.pl
dziekanat.wf@awf.wroc.pl, tel. 71 347 34 85

Informacje związane z rekrutacją na Wydział Wychowania Fizycznego można uzyskać pod numerem telefonu: 71 347 31 98

Studia doktoranckie 71 347 31 69
Studia podyplomowe 71 347 31 85