Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

ul.al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. 71 347-35-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Usługi Rekreacyjne i Relaksacyjne - studia magisterskie

Wydział: Wydział Wychowania Fizycznego

Opis kierunku

AAzwiń
Na kierunku usługi rekreacyjne i relaksacyjne kształcenie odbywa się w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) na II stopniu kształcenia .

Wiedza

Absolwent pozna wpływ czynników psychomotorycznych i społecznych oraz zmian cywilizacyjnych na aktywność rekreacyjną i relaksacyjną człowieka. Uzyska także wiedzę o zdrowotnym i społecznym znaczeniu aktywnego rekreacyjnie stylu życia. Zostanie wyposażony w wiedzę o społecznych, ekonomicznych i marketingowych uwarunkowaniach działalności przedsiębiorstwa świadczącego usługowego rekreacyjne i rekreacyjne i zasadach efektywnego zarządzania nim. Pozna także zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości , środki promocji zdrowia oraz instrumenty reklamowania usług rekreacyjnych i relaksacyjnych. Absolwent pozna skutki zachodzące w sferze aktywności psychomotorycznej i społecznej a wynikające ze zmian systemów wartości klienta. Zrozumie także sens podejmowania aktywnego uczestnictwa w rekreacji i relaksacji we wszystkich okresach życia klienta. Posiądzie praktyczną wiedzę dotyczącą projektowania i prowadzenia różnych form zajęć rekreacyjnych i relaksacyjnych.

Umiejętności

Absolwent będzie potrafił prawidłowo interpretować zjawiska kulturowe, ekonomiczne, gospodarcze i społeczne oraz skutecznie wykorzystywać tę wiedzę do organizacji usług rekreacyjnych i relaksacyjnych. Będzie potrafił założyć i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą i dokonywać analizy ekonomicznej, marketingowej oraz zarządczej. Będzie umiał budować zespół pracowników w firmie świadczącej usługi rekreacyjne i relaksacyjne. Absolwent będzie potrafił także zdiagnozować potrzeby klientów oraz grup społecznych pod kątem doboru metod relaksacyjnych i rekreacyjnych, sprawnie porozumiewać się z klientami, inspirować i wspierać ich. Będzie umiał zaplanować, przygotować i przeprowadzić projekt usługi rekreacyjnej i relaksacyjnej i posługiwać się sprzętem zwiększającym efektywność różnych form rekreacji i relaksacji. Ponadto w trakcie studiów zdobędzie umiejętności przygotowania narzędzia i przeprowadzania badania marketingowe na potrzeby wykonywanych usług rekreacyjnych i relaksacyjnych. Będzie umiał ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do zaspokajania potrzeb klientów oraz efektywnego działania na rynku usług rekreacyjnych i relaksacyjnych

Kompetencje społeczne

W trosce o bezpieczeństwo firmy i klientów usług rekreacyjnych i relaksacyjnych. Uzyskane kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi z szacunkiem podchodzić do klienta i być wrażliwym na jego potrzeby psychomotoryczne w zakresie aktywnego stylu życia. Absolwent będzie dostrzegał znaczenie pracy zespołowej w świadczeniu usług, dzieląc się odpowiedzialnością za wykonywaną pracę. Będzie wykazywał kreatywność w wykonywaniu powierzonych mu zadań, a także aktywność, wytrwałość i samodzielność w realizacji indywidualnych działań w zakresie organizowania i wykonywania usług rekreacyjnych i relaksacyjnych.

Na I roku studiów II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności w tym :
- usługi w zakresie fitness i wellness
- usługi w zakresie rekreacja outdoor
- usługi w zakresie relaksacji i jogi

Kierunek ten jest wynikiem wzrastającego zapotrzebowania na usługi w zakresie rekreacji outdoorowej, fitness i wellness a także relaksacji i jogi i szybko rozwijającego się rynku pracy w tych obszarach. Na tym kierunku przygotowujemy do odgrywania świadomej i aktywnej roli w społeczeństwie w obszarze rekreacyjnej i relaksacyjnej. Absolwent dysponuje odpowiednim zasobem wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk społecznych, aby umiejętnie zarządzać kompetencjami społecznymi. Posiada umiejętności i wiedzę, jak wpływać na społeczność, tworzyć organizmy instytucjonalne, rozwijać kulturę, przeobrażać warunki życia, współdziałać dla dobra człowieka i grup społecznych, określać zasady wyrównywania szans życiowych, rozumieć złożoność globalnych przemian, zmienność postaw ludzkich i ich zróżnicowanie. Wykorzystując instrument z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu absolwent umie identyfikować, rozwijać i dystrybuować prozdrowotne usługi rekreacyjne i relaksacyjne.

Jaki jest idealny kandydat?

Ciekawy Świata. Potrafi pracować z grupą. Ma zdolność swobodnego nawiązywania kontaktów. Potrafi szybko podejmować trudne decyzje. Jest absolwentem studiów licencjackich dowolnego kierunku.

Co będę robić po skończeniu studiów?

Będę mógł założyć własną firmę świadczącą usługi rekreacyjne , fitness lub wellness, tworzyć miejsca pracy, zatrudnić się w Ośrodkach Sportu i Rekreacji, instytucjach państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za rekreację, klubach fitness, wellness, SPA, firmach usługowych i handlowych w sporcie i fitness.

zego się nauczę?

Nabędę umiejętności zarządzania prozdrowotnymi usługami rekreacyjnymi i relaksacyjnych i zostanę przygotowany do tworzenia firm, miejsc pracy dla trenerów i instruktorów rekreacji, fitness i wellness.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
W postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa uzyskana na dyplomie oraz średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów licencjackich na podstawie suplementu.

Punktacja za ocenę końcową na dyplomie (przeliczana na punkty według skali): bardzo dobra z wyróżnieniem 10 pkt, bardzo dobra (5) 8 pkt, dobra (4) 6 pkt, dostateczna (3) 4 pkt.

Punktacja za średnią ocen z przebiegu studiów licencjackich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku): 4,51-5,00 10 pkt, 4,01-4,50 8 pkt, 3,51-4,00 6 pkt, 3,00-3,50 4 pkt.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne:

- od czerwca do lipca - kandydaci z tzw. "nową maturą"
- czerwiec - kandydaci z tzw. "starą maturą"

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne: lipiec

Opłaty

AAzwiń
Szczegóły dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego
ul. Mickiewicza 98, 51-684 Wrocław

www.awf.wroc.pl
dziekanat.wf@awf.wroc.pl, tel. 71 347 34 85

Informacje związane z rekrutacją na Wydział Wychowania Fizycznego można uzyskać pod numerem telefonu: 71 347 31 98

Studia doktoranckie 71 347 31 69
Studia podyplomowe 71 347 31 85