Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

ul.al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. 71 347-35-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Fizjoterapia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Fizjoterapii

Opis kierunku

AAzwiń
Studia I stopnia 3-letnie (6-semestralne) kończą się nadaniem tytułu licencjata. Absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Zdobywa wiedzę i umiejętności do wykonania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych, których celem jest: kształtowanie, podtrzymywanie i przywracanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek choroby czy urazu w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych.

Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych.
Absolwent jest przygotowany do pojęcia studiów II stopnia

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na kierunek fizjoterapia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporządzonej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci z tzw. nową maturą ocena poziomu wiedzy dokonana zostanie na podstawie wyniku egzaminu maturalnego w zakresie jednego z trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologia, fizyka z astronomią, chemia.

Punktacja: kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt za jeden wymieniony wyżej przedmiot maturalny na poziomie rozszerzonym. Przelicznik: 1% = 1 pkt.

Kandydaci z tzw. starą maturą przystępują do egzaminu teoretycznego przeprowadzonego w formie zintegrowanego testu wiadomości z biologii, fizyki i chemii. Egzamin będzie przeprowadzony w formie zintegrowanego testu wiadomości, składającego się z 100 pytań: z biologii (60), chemii (20) i fizyki (20). Za każde poprawnie rozwiązane zadanie kandydat otrzymuje 1 punkt. Zakres tematyczny egzaminu teoretycznego:
Biologia: nauka o komórce, budowa ciała człowieka na poziomie tkankowym, wybrane zagadnienia z genetyki człowieka, budowa i funkcje organizmu człowieka w ujęciu anatomicznym, rozwój embrionalny człowieka.
Chemia: chemia ogólna i nieorganiczna: budowa atomu i cząsteczek; kwasy, zasady i sole powstawanie i reakcje; reakcje utleniania i redukcji; roztwory, dysocjacja, stężenia procentowe i molowe; obliczenia stechiometryczne, chemia organiczna: węglowodory nasycone, nienasycone, aromatyczne i ich najważniejsze reakcje; alkohole i ich rzędowość, ketony, aldehydy, kwasy, estry i ich charakterystyczne reakcje; aminy, amidy; cukry; zjawisko izomerii.
Fizyka: mechanika punktu materialnego i bryły sztywnej, prąd elektryczny, promieniowanie elektromagnetyczne.

Punktacja: kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt za 100 pytań testu egzaminu teoretycznego.

Punkty preferencyjne:
10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem międzynarodowej matury (IB),
25 pkt otrzymują absolwenci 2- lub 2,5-letnich studiów medycznych kierunku fizjoterapia,
2 pkt za każdy udokumentowany rok pracy w pełnym wymiarze godzin w charakterze fizjoterapeuty (w sumie nie więcej niż 10 pkt),
100 pkt (po weryfikacji wymaganych dokumentów) otrzymują laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych z biologii, fizyki i chemii z poprzedniego roku szkolnego.

Uwaga studia niestacjonarne prowadzone są w systemie ciągłym (od poniedziałku do piątku); są studiami płatnymi czesne semestralne,

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne:

- od czerwca do lipca - kandydaci z tzw. "nową maturą"
- czerwiec - kandydaci z tzw. "starą maturą"

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne: lipiec

Opłaty

AAzwiń
Szczegóły dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Fizjoterapii
ul. Mickiewicza 98, 51-684 Wrocław [Pawilon P-4]
www.awf.wroc.pl
dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl, tel. 71 347 30 80, 71 347 30 71.

Informacje związane z rekrutacją na Wydział Fizjoterapii można uzyskać pod numerem telefonu 71 347 31 98