Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

ul.al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. 71 347-35-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Fizjoterapia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Fizjoterapii

Opis kierunku

AAzwiń
Studia II stopnia 2-letnie (4-semestralne) kończą się nadaniem tytułu magistra. Absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii.

Ponadto uzyskuje wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, instytucjach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunek fizjoterapia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporządzonej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Test teoretyczny kompetencyjny z zakresu programu kształcenia przedmiotów kierunkowych studiów fizjoterapii I stopnia.

Punktacja: kandydat może otrzymać maksymalnie 100 pkt za 100 pytań testu egzaminu teoretycznego.

Uwaga: studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne) prowadzone w systemie ciągłym (od poniedziałku do piątku).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne:

- od czerwca do lipca - kandydaci z tzw. "nową maturą"
- czerwiec - kandydaci z tzw. "starą maturą"

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne: lipiec

Opłaty

AAzwiń
Szczegóły dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Fizjoterapii
ul. Mickiewicza 98, 51-684 Wrocław [Pawilon P-4]
www.awf.wroc.pl
dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl, tel. 71 347 30 80, 71 347 30 71.

Informacje związane z rekrutacją na Wydział Fizjoterapii można uzyskać pod numerem telefonu 71 347 31 98