Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

ul.al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. 71 347-35-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Terapia zajęciowa - studia licencjackie

Wydział: Wydział Fizjoterapii

Opis kierunku

AAzwiń
Jaki jest idealny kandydat

Lubi pomagać ludziom. Ma dużo empatii i ciepła. Potrafi rozmawiać, słuchać i zrozumieć potrzeby drugiej osoby/ Klienta. Jest kreatywny i posiada umiejętności twórcze. Potrafi organizować pracę ludzi i współpracować z ludźmi.

Co będę robić po skończeniu studiów

Będę stosować terapię zajęciową w różnych instytucjach w procesie składającym się z rozpoznania sytuacji klienta, badania, identyfikacji potrzeb stosowania terapii zajęciowej, negocjowania i formułowania celów działania, planowania i wdrażania interwencji oraz oceny jej wyników.
Będę budował relacje z osobą zdrową lub chorą, z jej środowiskiem społecznym, rodziną i najbliższym otoczeniem.
Będę stosował terapię zajęciową zgodnie z zasadami praktyki nakierowanej na potrzeby osoby lub grupy społecznej (Client Centered Practice), dla promowania zdrowia i dobrostanu, traktując działalność człowieka, jako fundament rozwoju społecznego i zapewnienia sprawiedliwości społecznej
Dzięki interdyscyplinarności terapii zajęciowej będę pracować w instytucjach ochrony zdrowia, pomocy i integracji społecznej, edukacji, w środowisku zamieszkania i w zakładach pracy

Czego się nauczę

Jak w sposób profesjonalny budować relacje z osobą zdrową lub chorą, z jej środowiskiem społecznym, rodziną i najbliższym otoczeniem.
Postrzegać osoby holistycznie - ich potrzeby fizyczne, psychiczne i duchowe traktować jako jedność oraz odnosić tą wiedzę do konkretnych osób i grup społecznych oraz działań z nimi.
Zachowywać autonomię własną oraz uznawać autonomię innych osób i grup społecznych, z którymi będę współpracować oraz odbiorców swoich działań zawodowych.

System studiów:

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) - stacjonarne, niestacjonarne prowadzone w systemie ciągłym (od poniedziałku do piątku) oraz studia zaoczne prowadzone w systemie sobotnio-niedzielnym
Studia niestacjonarne są płatne - czesne semestralne

Potencjalne miejsca pracy:

Miejsca potenc­jal­nego zatrud­nienia ter­apeuty zaję­ciowego: insty­tucje i ośrodki reha­bil­i­tacji, odd­zi­ały szpitalne o różnych pro­fi­lach, zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze i opieki społecznej, pra­cownie ter­apii zajęciowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporządzonej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Ocena poziomu wiedzy z: biologii, j. angielskiego, WOS

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie: 150 pkt
podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt

Uwaga studia niestacjonarne prowadzone są w systemie ciągłym (od poniedziałku do piątku); są studiami płatnymi czesne semestralne,

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne:

- od czerwca do lipca - kandydaci z tzw. "nową maturą"
- czerwiec - kandydaci z tzw. "starą maturą"

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne: lipiec

Opłaty

AAzwiń
Szczegóły dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Fizjoterapii
ul. Mickiewicza 98, 51-684 Wrocław [Pawilon P-4]
www.awf.wroc.pl
dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl, tel. 71 347 30 80, 71 347 30 71.

Informacje związane z rekrutacją na Wydział Fizjoterapii można uzyskać pod numerem telefonu 71 347 31 98