Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

ul.al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. 71 347-35-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Podyplomowe Studia Trenerskie

Kategoria: Sport

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Doskonalenia Kadr

Opis kierunku

AAzwiń
Studia umożliwiają uczestnikom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania uprawnień trenera II klasy.

Uczestnicy: Absolwenci studiów wyższych magisterskich i zawodowych posiadający uprawnienia instruktora sportu z danej dyscypliny przez okres, co najmniej 2 lat lub sportową klasę mistrzowską międzynarodową.

Czas trwania: 304 godziny realizowanych w trzech semestrach - zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w soboty i niedziele oraz jeden semestr praktyki i pisania pracy.

Formy zaliczenia:
- egzaminy z: Teorii Sportu, Teorii i praktyki dyscypliny sportowej, Fizjologii wysiłku fizycznego, Biomechaniki sportu, Dietetyki sportowca, przedmiotów humanistycznych;
- egzamin dyplomowy (obrona pracy dyplomowej);
- zaliczenia z pozostałych przedmiotów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów. Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
- karta zgłoszenia
- odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
- kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za studia
- 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór ciągły.

Opłaty

AAzwiń
2.500 zł (przedpłata: 200zł i 2 raty).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat

mgr Jadwiga Dąbrowska-Szaflik
ul. Witelona 25a, pok. 013

tel./fax 71/347-31-85 (kursy instruktorskie)
tel. 71/347-31-75 (studia podyplomowe)
e-mail: cdk@awf.wroc.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek: nieczynne
wtorek - piątek - 9-14.00
sobota: 9.00-13.00