Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

ul.al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. 71 347-35-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Sport - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk o Sporcie

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent I stopnia studiów kierunku sport posiada ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Umie projektować, realizować i kontrolować proces trenowania sportowca i zarządzania organizacją sportową. Interdyscyplinarna wiedza i umiejętności oraz kompetencje specjalistyczne, umożliwiają absolwentowi aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia miejsc pracy w sporcie oraz zatrudnienie w społecznych i publicznych instytucjach sportowych: klubach sportowych, związkach i zrzeszeniach sportowych, innych stowarzyszeniach sportowych oraz instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych za sport. Absolwent umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na kierunku Sport prowadzone są specjalności:
trenerska,
menedżer sportu.

Nabór na kierunek Sport (specjalność trenerska) prowadzony jest aktualnie w dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis, judo, lekkoatletyka, kulturystyka, kolarstwo.

W postępowaniu rekrutacyjnym na specjalność Trenerską nie jest wymagane posiadanie aktualnej klasy sportowej.

W postępowaniu rekrutacyjnym na specjalność Menedżer sportu nie jest wymagane posiadanie klasy sportowej.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne:

- od czerwca do lipca - kandydaci z tzw. "nową maturą"
- czerwiec - kandydaci z tzw. "starą maturą"

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne: lipiec

Opłaty

AAzwiń
Szczegóły dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Nauk o Sporcie

Telefon (71) 347 34 76
Fax (71) 347 34 77
Hala Wielofunkcyjna, pok. 72
al. I.J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław