Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

ul.al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. 71 347-35-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Sport - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk o Sporcie

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent II stopnia studiów kierunku sport posiada rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu sportu jako zjawiska społecznego. Wiedza absolwenta jest wzbogacona o biomedyczne i psychospołeczne aspekty sportu klasyfikowanego, dydaktyczne uwarunkowania pracy z uzdolnionymi sportowcami oraz zarządzanie organizacjami w sporcie klasyfikowanym. Specjalistyczna wiedza i umiejętności z zakresu różnych aspektów sportu klasyfikowanego umożliwiają absolwentowi zobiektywizowane poznawanie sportu i kreatywne wpływanie na jego rozwój. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych. Umie porozumiewać się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe zgodnie z wykazem zawodów obowiązujących w sporcie po spełnieniu wymogów określonych przez ministra właściwego do spraw sportu oraz w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Absolwent posiada utrwalone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

a) weryfikacja złożonych dokumentów,
b) w postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa na dyplomie przeliczana na punkty według skali:
ocena bardzo dobra z wyróżnieniem 10 pkt
ocena bardzo dobra (5) 8 pkt
ocena dobra (4) 6 pkt
ocena dostateczna (3) 4 pkt,
c) średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub wyciągu z indeksu studenta, przeliczana na punkty według skali:
4,515,00 10 pkt
4,014,50 8 pkt
3,514,00 6 pkt
3,003,50 4 pkt.
Punkty preferencyjne: 10 pkt dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne:

- od czerwca do lipca - kandydaci z tzw. "nową maturą"
- czerwiec - kandydaci z tzw. "starą maturą"

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne: lipiec

Opłaty

AAzwiń
Szczegóły dotyczące opłat za studia niestacjonarne znajdują się na stronie internetowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Nauk o Sporcie

Telefon (71) 347 34 76
Fax (71) 347 34 77
Hala Wielofunkcyjna, pok. 72
al. I.J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław