Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

ul.Kopernika 17/19/21, 42-200 Częstochowa
woj.śląskie
tel. 034 365 58 02
fax. (034) 324-67-48

Kierunek: Studium podyplomowe przygotowujące do egzaminu na Tłumacza Przysięgłego

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studium jest jak najlepsze przygotowanie Słuchaczy do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego z następujących języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego.
Rodzaje, techniki i ilość poszczególnych przedmiotów zaplanowane zostały tak, aby największy nacisk położyć na skuteczne przysposobienie Słuchacza do części pisemnej i ustnej egzaminu państwowego.

Grupa docelowa:
Studium podyplomowe adresowane jest dla absolwentów studiów magisterskich kierunku filologia i innych kierunków chcących poznać lub udoskonalić rodzaje i techniki tłumaczeń pisemnych oraz ustnych jak o tym mówi ustawa o zawodzie tłumacza (Dz.U. z 2004 r. nr 273 poz. 2702):
Art. 2. 1. Tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która:
1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
2) zna język polski;
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
4) nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
5) ukończyła magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub ukończyła magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka;
6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej "egzaminem na tłumacza przysięgłego".
2. Znajomość języka polskiego potwierdza zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Treści programowe:
Program studium oferuje 310 godz. dydaktycznych, dzieli się na cześć ogólną dla wszystkich słuchaczy niezależnie od języka specjalności, która obejmuje zagadnienia jak:
- Teorię tłumaczeń ustnych
- Teorię tłumaczeń pisemnych
- Techniki i strategie tłumaczeń
- Stylistykę j. polskiego
- Zagadnienia europejskie
- Elementy prawa (cywilnego, karnego, administracyjnego oraz handlowego)
- Etykę zawodową i czynności tłumacza przysięgłego
- Emisję głosu

Drugi blok składa się z segmentu specjalistycznego, jak:
- Tłumaczenia TAP (administracyjno-prawne) A->B, B->A
- Tłumaczenia TEF (ekonomiczno-finansowe) A->B, B->A
- Tłumaczenia TK (konsekutywne)
- Tłumaczenia TWU (aveu)
- Symulacji egzaminu państwowego

Skład prowadzących:
Kadrę studium stanowią wysokiej klasy naukowcy w dziedzinie translatoryki, prawa, ekonomi, j. polskiego oraz specjaliści praktycy tłumacze przysięgli z danego języka z wieloletnią praktyką, przedstawiciele PT TEPIS oraz osoby z otoczenia komisji egzaminacyjnej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- Kwestionariusz osobowy - druk uczelni
- Dyplom ukończenia studiów wyższych
- 3 fotografie
- Kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Liczba miejsc ograniczona - o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za 1 semestr: 1800 zł lub 4 raty po 475 zł każda

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro rekrutacji:

ul. Kopernika 17/19/21 (II piętro)
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 365 58 02, wew. 22 i 29.
e-mail: rekrutacja@wsl.edu.pl

Biuro rekrutacji czynne w godzinach:
poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00