Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

ul.Kopernika 17/19/21, 42-200 Częstochowa
woj.śląskie
tel. 034 365 58 02
fax. (034) 324-67-48

Kierunek: Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym (3 semestry)

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe adresowane do:

wykwalifikowanych nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
nauczycieli języka angielskiego
absolwentów studiów wyższych magisterskich lub zawodowych w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I - III szkół podstawowych, którzy pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku.

W programie studiów:

Psychologiczno-pedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci, Emisja i higiena głosu, Teoria metodyki nauczania języka angielskiego, Dydaktyka szczegółowa języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym, Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej dzieci, Modele pracy w nauczaniu zintegrowanym, Polityka językowa Rady Europy, Technologie informatyczne i multimedia w edukacji lingwistycznej dzieci.

Program studiów zgodny z rozporządzeniem MENiS z dnia 10 września 2002

Dzięki wieloletniej praktycznej działalności w dziedzinie wczesnoszkolnej edukacji językowej oraz szeregowi przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych, Wyższa Szkoła Lingwistyczna zdobyła pozycję lidera rynku edukacyjnego w zakresie wczesnoszkolnego nauczania języków obcych dzieci. Do najważniejszych projektów zaliczyć możemy:
- Autorski system nauczania języka dzieci od szóstego roku życia realizowany w Lingwistycznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum,
- Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do lat 10, którego uczelnia jest współtwórcą i którego pilotaż przeprowadza,
- Cykliczną konferencję naukową "Nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym",
- Periodyk naukowy Poliglota - Edukacja Językowa Dzieci,
- Kierunek Pedagogika - specjalność Edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego,
- Projekt badawczy "Język angielski w nauczaniu zintegrowanym", realizowany we współpracy z CODN, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Opolskim, Akademią Pedagogiczną w Krakowie.

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I - III szkół podstawowych posiada osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia jednego z powyższych kierunków studiów lub specjalności, a ponadto świadectwem znajomości danego języka obcego w zakresie co najmniej podstawowym (First Certificate in English (FCE), Cambridge University, ocena A, B lub (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (z wynikiem 173-213 punktów - dawne 500-550 punktów z testu, i która ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Lingwistycznej (druk ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydat winien spełniać jeden z poniższych warunków:
- posiadać dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich lub licencjat w zakresie pedagogiki okresu wczesnoszkolnego + wymagany przez MENiS certyfikat potwierdzający znajomość języka),
- posiadać dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich lub licencjat w zakresie filologii angielskiej,
- posiadać dyplom ukończenia innego kierunku studiów poparty kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego (ukończony kurs metodyczno-pedagogiczny + wymagany przez MENiS certyfikat potwierdzający znajomość języka)

Kandydaci ze znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, nieposiadający certyfikatów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia MENiS z dnia 10 września 2002, mogą podjąć studia podyplomowe na podstawie testu kwalifikacyjnego potwierdzającego ich kompetencje językowe.

Wymagane dokumenty:

- Kwestionariusz osobowy - druk uczelni
- Dyplom ukończenia studiów wyższych
- certyfikat językowy
- 3 fotografie
- Kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Liczba miejsc ograniczona - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za pierwsze 2 semestry: 1600 zł każdy lub 4 raty po 400 zł każda

Opłata za 3 semestr: 1400 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro rekrutacji:

ul. Kopernika 17/19/21 (II piętro)
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 365 58 02, wew. 22 i 29.
e-mail: rekrutacja@wsl.edu.pl

Biuro rekrutacji czynne w godzinach:
poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00