Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

ul.Kopernika 17/19/21, 42-200 Częstochowa
woj.śląskie
tel. 034 365 58 02
fax. (034) 324-67-48

Kierunek: Technologie informacyjne i multimedialne w edukacji - T.I.M.E.

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe adresowane są do nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego.
Ich przedmiotem jest zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i multimediów (komputer - internet, kamera, projektor multimedialny, video - DVD, rzutnik pisma itp.) jako narzędzia wspomagającego proces dydaktyki języka oraz ułatwiającego zrozumienie i opanowanie osobliwości językowych.

Oferta studiów jest efektem wieloletnich badań naukowych nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w nauczaniu języków obcych prowadzonych przez pracowników naukowych naszej uczelni, przeszkolonych w tym zakresie za granicą.
Bazę dydaktyczną w/w oferty stanowi własne pracownie multimedialne.

Program studiów obejmuje następujące treści:

1) Wykorzystanie Internetu w nauczaniu języka obcego
- wykorzystanie istniejących stron www w celu rozwijania sprawności językowych
- projektowanie zajęć lekcyjnych wykorzystujących Internet jako źródło materiału dydaktycznego
- projektowanie i tworzenie własnych dydaktycznych stron internetowych, w tym tworzenie interaktywnych testów językowych
- praca z pocztą elektroniczną
- internet w rozwoju zawodowym nauczyciela
- badanie wartości edukacyjnej witryn WWW
2) Wykorzystanie pakietu biurowego Microsoft Office w procesie dydaktycznym.
- tworzenie dydaktycznych prezentacji multimedialnych za pomocą programu Microsoft PowerPoint
- wykorzystanie programu Microsoft Word do tworzenia materiałów dydaktycznych, testów i do recenzowania prac pisemnych uczniów
- wykorzystanie programu Microsoft Excel do analizowania postępów uczniów i zestawienia danych statystycznych, pomoc w pracach administracyjnych z wykorzystaniem potencjału obliczeniowego programu Excel
3) Wykorzystanie multimedialnych programów dydaktycznych
- zapoznanie się z aktualną ofertą dostępnych na rynku kursów językowych, encyklopedii, słowników, programów tłumaczących itp. na płytach CD-ROM
4) Nauczanie na odległość za pośrednictwem Internetu
w trakcie trwania studiów uczestnicy korzystają ze specjalnie skonstruowanej witryny kursu internetowego zawierającej materiały pomocnicze do zajęć, forum dyskusyjne, czat, pocztę elektroniczną, testy, itp. - dzięki temu słuchacze mogą bezpośrednio zapoznać się z metodami nauki na odległość za pośrednictwem Internetu
program studiów obejmuje również samodzielne tworzenie witryn kursów internetowych
5) Tworzenie i obróbka plików graficznych, filmowych i dźwiękowych w zakresie potrzebnym do realizacji celów edukacyjnych (np. tworzenie witryn internetowych, prezentacji multimedialnych, publikacji o charakterze edukacyjnym, gazetek szkolnych itp.)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Lingwistycznej. Po ukończeniu studiów mogą nadal utrzymywać kontakt zarówno między sobą jak i z kadrą uczelni za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pozwala to na bieżącą wymianę doświadczeń i pomysłów w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu języka również po zakończeniu studiów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki przyjęcia:

kandydat powinien posiadać jeden z dokumentów:
- dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich lub licencjat w zakresie filologii angielskiej lub germańskiej
- dyplom ukończenia innego kierunku studiów poparty kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego lub języka niemieckiego (ukończony kurs metodyczno-pedagogiczny + wymagany przez MENiS certyfikat potwierdzający znajomość języka).

Wymagane dokumenty:

- Kwestionariusz osobowy - druk uczelni
- Dyplom ukończenia studiów wyższych
- 3 fotografie
- Kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Liczba miejsc ograniczona - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 1600 zł lub 4 raty po 400 zł każda

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro rekrutacji:

ul. Kopernika 17/19/21 (II piętro)
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 365 58 02, wew. 22 i 29.
e-mail: rekrutacja@wsl.edu.pl

Biuro rekrutacji czynne w godzinach:
poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00