Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

ul.Kopernika 17/19/21, 42-200 Częstochowa
woj.śląskie
tel. 034 365 58 02
fax. (034) 324-67-48

Kierunek: Podyplomowe Studium w zakresie Przygotowania Pedagogicznego

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
Podyplomowe Studium w zakresie PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO jest przeznaczone dla osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich, ale nie posiadających wykształcenia pedagogicznego umożliwiającego pracę w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz pragnących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze w kontekście umiejętności informatycznych w połączeniu z opanowaniem języka angielskiego.

I. CEL POWOŁANIA STUDIUM PODYPLOMOWEGO
Zasadniczym celem powołania Studium Podyplomowego w zakresie przygotowania pedagogicznego jest wyposażenie słuchacza w wiedzę przygotowującą do efektywnej realizacji celów kształcąco-wychowawczych w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Cele szczegółowe:

1. Aktualizacja i pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie czynności dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzania zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem:
- strategii i stylów nauczania
- interakcyjnych umiejętności nauczyciela-wychowawcy
- organizacyjnych umiejętności nauczyciela-wychowawcy
- programów monitoringu uczniów
- aktywizujących metod i technik nauczania i uczenia się

2. Aktualizacja i pogłębienie wiedzy w zakresie czynności wychowawczych podejmowanych w celu:
- zaprowadzenia i utrzymania sprawności organizacyjnej szkoły (ładu, porządku, dyscypliny) ze szczególnym uwzględnieniem warunków skutecznych metod, form oddziaływań wychowawczych
- umiejętnego współdziałania ze środowiskiem rodzinnym

3. Aktualizacja i pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji językowej werbalnej i niewerbalnej w różnych sytuacjach edukacyjnych

4. Aktualizacja i pogłębienie wiedzy i umiejętności z obszaru psychologiczno-socjologicznego ułatwiających poznawanie społecznych podstaw zachowania się, technik terapeutycznych modyfikujących zachowanie, motywujących do działania, metod profilaktyki i zwalczania patologii w obszarze edukacyjnym

5. Aktualizacja i pogłębienie wiedzy i umiejętności potrzebnych w zakresie pracy z pokoleniem www., tj. z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych (e-lerningu), niezbędnych w edukacji XXI.

6. Aktualizacja oraz pogłębienie wiedzy, umiejętności i postaw kreatywnych, innowacyjnych i przedsiębiorczości.

Absolwent Podyplomowego Studium , oprócz pogłębienia wiedzy pedagogiczno-psychologicznej, powinien odznaczać się w szczególności:

1. umiejętnością aktywizowania i motywowania wychowanków do uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych, tj. biegłym opanowaniem metodyki zdalnego nauczania;

2. wzrostem umiejętności poznawczych i sprawności językowej w języku ojczystym i języku obcym.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- Kwestionariusz osobowy - druk uczelni
- Dyplom ukończenia studiów wyższych
- 3 fotografie
- Kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Liczba miejsc ograniczona - o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 1400 zł lub 4 raty po 350 zł każda

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro rekrutacji:

ul. Kopernika 17/19/21 (II piętro)
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 365 58 02, wew. 22 i 29.
e-mail: rekrutacja@wsl.edu.pl

Biuro rekrutacji czynne w godzinach:
poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00