Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

ul.Kopernika 17/19/21, 42-200 Częstochowa
woj.śląskie
tel. 034 365 58 02
fax. (034) 324-67-48

Kierunek: Resocjalizacja z elementami profilaktyki społecznej

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
Studia są przeznaczone dla kandydatów z wyższym wykształceniem magisterskim bądź zawodowym i przygotowują słuchaczy do pracy na rzecz jednostek, środowisk i grup społecznych potrzebujących działań zapobiegawczych przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu, wsparcia profilaktycznego, terapeutycznego czy resocjalizacyjnego a w szczególności: pracowników resocjalizacji (placówek wychowawczych, poprawczych i penitencjarnych), nauczycieli i pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych (rodzinnych lub dla dorosłych), pracowników ochrony porządku publicznego i innych służb interwencyjnych (policja, straż miejska itp.), pracowników ośrodków pomocy społecznej, organizacji społecznych i pozarządowych zajmujących się pomocą rodzinie, interwencjami w sytuacjach kryzysowych, uzależnieniami itp.

Cel studiów: słuchacz zostaje wyposażony w umiejętności, kompetencje i wiedzę w zakresie: oceny i analizy zagrożeń współczesnego świata, uzależnień, wpływu i działania grup przestępczych, sekt na jednostkę i środowisko; zagrożeń zdrowotnych; zagrożeń internetowych i medialnych; profilaktyki społecznej; rozwoju pomocy społecznej; patologii i jej mechanizmów; środków i metod zapobiegających oraz zwalczających stany zagrożenia w sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych, systemu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych i regionalnych; opanowania umiejętności analizowania informacji, danych, upowszechniania zagadnień związanych prewencją w środowisku lokalnym i poza nim; zdolności do twórczego rozwiązywania trudnych problemów, moralnego i etycznego postępowania oraz działania; zarządzania zespołami ludzkimi i placówkami resocjalizacyjnymi i pomocy społecznej; negocjacji wymagających oceny zagrożenia, znajomości mechanizmów kierujących psychiką ludzka w stanach stresu; zagadnień z kryminologii; pedagogiki penitencjarnej; organizowania pierwszej pomocy przedlekarskiej i współpracy odpowiednimi służbami medycznymi; panowania nad emocjami, sposobami radzenia sobie z agresją, tłumionymi emocjami, reagowania z rozwagą na konflikty, sytuacje kryzysowe; projektowania i ewaluacji programów probacyjnych, profilaktycznych i wychowawczych; ogólnych zagadnień z pedagogiki, psychologii prawa i diagnostyki.

Program studiów zawiera wykłady i konwersatoria z zakresu pedagogiki społecznej, pedagogiki i psychologii resocjalizacyjnej, metod i technik psychokorekcji, teoretycznych koncepcji zachowań dewiacyjnych, resocjalizacji w środowisku otwartym, profilaktyki i terapii alkoholizmu, profilaktyki i terapii narkomanii, pedagogiki specjalnej, wybranych zagadnień psychiatrii, wybranych zagadnień kryminologii, podstaw prawnych profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz seminarium dyplomowego (przygotowuje do napisania pracy dyplomowej). Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy, terapeuci i praktycy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- Kwestionariusz osobowy - druk uczelni
- Dyplom ukończenia studiów wyższych
- 3 fotografie
- Kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Liczba miejsc ograniczona - o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 1400 zł lub 4 raty po 350 zł każda

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro rekrutacji:

ul. Kopernika 17/19/21 (II piętro)
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 365 58 02, wew. 22 i 29.
e-mail: rekrutacja@wsl.edu.pl

Biuro rekrutacji czynne w godzinach:
poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00