Uczelnie, studia Bydgoszcz

  • Kontakt
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biotechnologia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Edukacja techniczno-informatyczna
Filologia angielska
Filologia polska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Historia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Kulturoznawstwo
Matematyka
Mechatronika
Ochrona środowiska
Pedagogika
Politologia
Praca socjalna
Psychologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Filologia germańska
Filologia rosyjska
Inżynieria materiałowa
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Rewitalizacja dróg wodnych
Humanistyka drugiej generacji
Regionalistyka europejska
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
Logopedia
Turystyka krajoznawcza i kulturowa
Filologia germańska (dla kandydatów ze znajomością j. niemieckiego)
Filologia germańska (dla kandydatów bez znajomości j. niemieckiego)
Historia - profil praktyczny
Historia - profil ogólnoakademicki
Filologia stosowana z językiem niemieckim
Filologia rosyjska (dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)
Filologia rosyjska (dla kandydatów bez znajomości języka rosyjskiego)
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
Lingwistyka stosowana j.angielski z j.arabskim
Lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim
Lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim
Lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim bez znajomości j. niemieckiego
Lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim ze znajomością j. niemieckiego
Pedagogika wczesnoszkolna
Studia podyplomowe
system studiów
Public Relations
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Wychowanie Fizyczne
Logopedia z Emisją Głosu
Psychologia Kliniczna
Pedagogika Przedszkolna
Profilaktyka i Socjoterapia
Przygotowanie Pedagogiczne
Wychowanie Muzyczne według Edwina E. Gordona
Matematyka
Nauczanie Techniki i Informatyki
Techniki Informatyczne w Edukacji
Administracja Elektroniczna
Administracja i Zarządzanie
Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
Filozofia i Etyka
Historia i Społeczeństwo
Studia podyplomowe dla Tłumaczy Języka Rosyjskiego
Prawo Pracy
Prawo Ubezpieczeń
Prawo Zamówień Publicznych
Zarządzanie Instytucjami Kultury
Zarządzanie Nieruchomościami
Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne
Psychologia Kliniczna Chorych Somatycznie
Historia
Kształcenie Nauczycieli Języka Angielskiego
Kształcenie Tłumaczy Języka Angielskiego
Polonistyka
Rozwój Regionalny i Zarządzanie Funduszami Europejskimi
Wiedza o Społeczeństwie
Public Relations w Edukacji
Współczesne Konflikty Zbrojne
Hydrometeorologia w zarządzaniu kryzysowym
Zarządzanie Informacją w Instytucjach Publicznych
Administracji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Książka Dawna
Prawa Dziecka
Historia i Społeczeństwo. Dziedzictwo epok
Kompetencje Polityczne
Kultura Języka i Komunikowanie Publiczne
Wiedza o kulturze
Zarządzanie i Komunikacja Menedżerska
Wspomagania Rozwoju Uczniów należących do Mniejszości Narodowych, Reemigrantów i Uchodźców
Wczesna Edukacja - I etap kształcenia
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

  • Kontakt
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ul.Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (52) 374-94-11