Uczelnie, studia Lublin

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Archeologia
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Europeistyka
Filologia angielska
Filologia polska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizjoterapia
Fizyka
Fizyka techniczna
Geografia
Gospodarka przestrzenna
Grafika
Historia
Informatyka
Jazz i muzyka estradowa
Kulturoznawstwo
Logistyka
Malarstwo
Matematyka
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Politologia
Praca socjalna
Prawo
Psychologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie
Filologia bałkańska
Filologia germańska
Iberystyka
Filologia romańska (francuski)
Filologia rosyjska
Filologia ukraińska
International Relations
Kognitywistyka
Lingwistyka stosowana
Analityka gospodarcza
Turystyka historyczna
Inżynieria nowoczesnych materiałów
Prawno-biznesowy
Prawno-biznesowy
Kreatywność społeczna
Zarządzanie w politykach publicznych
Architektura informacji
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
E-edytorstwo i techniki redakcyjne
Glottodydaktyka polonistyczna
Informacja w e-społeczeństwie
Logopedia z audiologią
Technologie cyfrowe w animacji kultury
Informatologia stosowana
Translacja konferencyjna
Geoinformatyka
Tourism Management (ang.)
Animacja kultury
Produkcja medialna
Studia wschodnioeuropejskie
Administracja publiczna
Agrochemia
Chemia techniczna
Public relations i doradztwo medialne
Matematyka w finansach
Społeczeństwo informacyjne
Prawno-menadżerski

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul.Akademicka 13, 20-950
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ul.Aleje Racławickie 14, 20-950
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Ekonomia
Ekonomia
Etnologia
Europeistyka
Filologia angielska
Historia sztuki
Matematyka
Pedagogika
Pedagogika
Psychologia
Socjologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Podyplomowe Studia z Retoryki Stosowanej
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Etyczne
Przyroda. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne dla Nauczycieli
Podyplomowe Studia z Informatyki
Podyplomowe Studia Administracyjne w zakresie rejestracji stanu cywilnego
Podyplomowe Studia z Podstaw Prawa Ukraińskiego
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historia i Wiedza o Społeczeństwie
Podyplomowe Studia Filologii Polskiej
Podyplomowe Studia Muzealnictwo i Ochrona Zabytków
Studia z Wiedzy o Społeczeństwie i Relacji Międzynarodowych
Podyplomowe Studia Wiedzy o Teatrze
Podyplomowe Studia Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa
Podyplomowe Studia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego
Studia z Psychologii Klinicznej "Diagnostyka i elementy pomocy psychologicznej"
Podyplomowe Studia Surdopedagogiki
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia z Logistyki
Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Podyplomowe Studia Mediacji Sądowej i Pozasądowej
Podyplomowe Studia Przedsiębiorczość dla Nauczycieli
Podyplomowe Studia Doradztwa Zawodowego
Podyplomowe Studia dla Kapelanów Szpitalnych
Podyplomowe Studia Duchowości Katolickiej
Studia dla nauczycieli i Wychowawców "Myśl Jana Pawła II"
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Katechetyczne
Podyplomowe Studia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Podyplomowe Studia Organizacja Pomocy Społecznej
Podyplomowe Europejskie Studia Samorządowe
Podyplomowe Studia Eklezjalnej Posługi Władzy
Podyplomowe Studia Doradztwa Zawodowego i Personalnego
Podyplomowe Studia Profilaktyki i Terapii Uzależnień od Narkotyków
Podypl. Studia w zakresie Audytu Wewnętrznego w Sektorze Finansów Publicznych
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie ul.Olchowa 8, 20-355
woj.lubelskie
tel. (081) 744-21-13, (081) 531-85-56
fax. (81) 463-17-30
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Dietetyka
Kosmetologia
Pedagogika
Praca socjalna
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Taniec
Techniki dentystyczne
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Dietetyka
Kosmetologia
Pedagogika
Praca socjalna
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Taniec
Techniki dentystyczne
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul.Projektowa 4 (dawna Mełgiewska 7-9) , 20-209
woj.lubelskie
tel. (81) 749-17-77
fax. (81) 749-17-77
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Informatyka
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Psychologia
Transport
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim
Zarządzanie produkcją
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
Psychologia transportu
Administrowanie sieciami komputerowymi
Systemy baz danych
Grafika komputerowa
Zamówienia publiczne
Menedżer projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE
Zarządzanie finansami firm
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami europejskimi
Europejski doradca bankowy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji
Europejski menedżer jakości
Wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i administracja zdrowiem publicznym
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw
Profesjonalna profilaktyka w szkole
Mediacje cywilne i karne
Studia podyplomowe z socjoterapii
Studia pedagogiczne
Technologia informacyjna i informatyka
Wiedza o kulturze
Przedsiębiorczość
Zarządzanie placówkami oświatowymi w zjednoczonej europie
Edukacja medialna
Pośrednictwo pracy
Doradztwo Zawodowe
Akademia trenera biznesu
Dyplomowany administrator nieruchomości
Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości
Doradca podatkowy
Ochrona powietrza i zarządzanie środowiskiem aspekty prawne i praktyczne
Komunikacja społeczna, public relations i kreowanie wizerunku publicznego
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Konsultant rozwoju społecznego
Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczeniem świadczeń społecznych
Polityka i administracja ochrony zdrowia w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Oligofrenopedagogika
Wychowanie do życia w rodzinie
Terapia pedagogiczna
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zarządzanie procesami logistyki
Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym
Psychologia biznesu
Asystent rodziny
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet